การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
  • บทความนี้ยังไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น (หรือหากมีกรุณาอธิบายในข้อความส่งถึงบรรณาธิการ)
  • บทความเตรียมในรูปแบบของไฟล์ Microsoft Word เท่านั้น
  • ผู้นิพนธ์ต้องระบุ ชื่อ สกุล สังกัด และอีเมล ของผู้เขียนและผู้เขียนร่วมทุกคนให้ครบถ้วน (วารสารจะไม่แก้ไขข้อมูลใดๆ หลังจากที่ออกหนังสือตอบรับ)
  • บทความมีสัดส่วนรายการเอกสารอ้างอิงที่เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เกินร้อยละ 30 ของรายการทั้งหมด
  • บทความพิมพ์แบบใช้ระยะห่างบรรทัดปกติ (single-spaced) ขนาดฟ้อนท์ตัวอักษร 16 pt (ในภาษาไทย) และ 16 pt (ในภาษาอังกฤษ) ขนาดฟ้อนท์ตัวอักษร 16 pt สำหรับสังกัดผู้นิพนธ์ และ ระบุข้อมูล รูปวาด รูปภาพ และตาราง ในตำแหน่งที่เหมาะสมในบทความ ให้เป็นตามข้อกำหนดของวารสาร
  • บทความเตรียมตามข้อกำหนดของวารสารฯ ทั้งในด้านของรูปแบบและการอ้างอิง ตามคำแนะนำสำหรับผู้แต่ง (Author Guidelines)

คำแนะนำผู้แต่ง

รายละเอียดการส่งบทความจัดพิมพ์ในวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจัดทำวารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการ เผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเปิดรับผลงาน วิชาการประเภท บทความวิจัย บทความวิชาการ สำหรับการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ภายใต้เงื่อนไขว่า จะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นมาก่อน และบทความที่ได้รับตีพิมพ์จะมีการตรวจความถูกต้อง เหมาะสมจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) และกองบรรณาธิการ

สามารถดูรายละเอียดการส่งบทความและเอกสารต่างๆได้ดังนี้

- รูปแบบการเขียนบทความบทความ (PDF) คลิกเปิด

- รูปแบบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม (PDF) คลิกเปิด

- แบบเสนอขอส่งบทความ (DOC) คลิกเปิด

- แบบฟอร์มบทความวิจัย (DOC) คลิกเปิด

- แบบฟอร์มบทความวิชาการ (DOC) คลิกเปิด

- ขั้นตอนการส่งบทความตีพิมพ์วารสาร (PDF) คลิกเปิด

 

นโยบายส่วนบุคคล

ชื่อและที่อยู่อีเมลที่ป้อนในเว็บไซต์วารสารนี้จะใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในวารสารนี้เท่านั้นและจะไม่เผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์ในกิจกรรมอื่นๆ