เกี่ยวกับวารสาร

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย ได้ใช้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัย โดยมุ่งเน้นในสาขามนุษยศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี ศิลปกรรม นาฏศิลป์และการแสดง และสาขาวิชาสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และการจัดการชุมชน
     2. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในด้านวิชาการและงานวิจัยของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย

ขอบเขตการรับตีพิมพ์
     วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับตีพิมพ์บทความในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี ศิลปกรรม นาฏศิลป์และการแสดง และสาขาวิชาสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และการจัดการชุมชน

ประเภทบทความ
     รับตีพิมพ์บทความวิจัย (Research Article) และ บทความวิชาการ (Academic Article)

นโยบายการพิจารณาบทความ
     บทความที่ได้รับตีพิมพ์จะมีการตรวจความถูกต้องเหมาะสมจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง (peer review) 3 คน โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ทราบผู้นิพนธ์ และผู้นิพนธ์ไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (double-blind peer review)

กำหนดเผยแพร่
     3 ฉบับ ต่อปี
          ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
          ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
          ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม
     การเผยแพร่ มอบให้ห้องสมุดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศที่เป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีห้องสมุดหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ห้องสมุดของสื่อมวลชน และโรงเรียนเครือข่าย

อัตราค่าพิจารณาบทความ
     ผู้นิพนธ์ต้องชําระค่าธรรมเนียมค่าพิจารณาบทความและค่าตีพิมพ์บทความ ตามอัตราที่วารสารกําหนดนับจากวันที่กองบรรณาธิการวารสารแจ้งตอบรับบทความของท่านเข้าสู่กระบวนการพิจารณาบทความ ดังนี้     
     - ค่าตีพิมพ์บทความ บทความ ละ 3,000 บาท
     - ค่าสมาชิก 300 บาท/ปี
** กรณีที่บทความของผู้นิพนธ์ไม่ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ใน 3 ท่าน ทำให้บทความนั้นไม่ผ่านการพิจารณา หรือผู้นิพนธ์ถอนบทความออกระหว่างการพิจารณา วารสารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่ไม่คืนเงินค่าตีพิมพ์บทความและค่าสมาชิก

การชำระเงิน
     ชำระเงินผ่านบาร์โค้ดที่ทางวารสารออกใบแจ้งชำระให้เท่านั้น โดยข้อมูลในใบแจ้งชำระค่าตีพิมพ์จะอ้างอิงตามข้อมูลที่ผู้นิพนธ์กรอกในแบบฟอร์มส่งบทความ