กองบรรณาธิการ

สำนักงานกองบรรณาธิการ: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ที่ปรึกษา:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
อาจารย์กฤติญา ภัคสิริจินดา - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
อาจารย์ศรัณย์ สรรพศิริ - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

บรรณาธิการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน ดิษฐบรรจง - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

กองบรรณาธิการ:
ศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชยา  เฉลยทรัพย์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.อรุณ รักธรรม - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ รอดจันทร์ - มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (เกษียณอายุ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ วศินานนท์ - มหาวิทยาลัยหัวเฉัยวเฉลิมพระเกียรติ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน - มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง พรมมูล - มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัควิทย์ เรืองรอง - มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ เวชกามา - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ดร.พฤกษา ดอกกุหลาบ - มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.ทองเจือ เขียดทอง - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงศกร เพิ่มผล - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ดร.พิมพ์วิภา บุรวัฒน์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะกรรมการดำเนินงาน
อาจารย์ชมพูนุท ถาวรวงศ์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
อาจารย์จิรดา เอื้อศิริวัฒนชัย - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ พรมฉลวย - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
อาจารย์กมลชนก ธรรมมิกะ - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
อาจารย์กัลยรัตน์ กลิ่นสุวรรณ - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
อาจารย์ธนณภัทร เพียรช่าง - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
อาจารย์วิลดา ศรีทองกุล - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ฝ่ายจัดทำปกและรูปเล่ม
อาจารย์วิเชียร เทียนแพร่นิมิตร - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ฝ่ายเผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์
นางสาวอลิสา อรุณธนหิรัญ - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ฝ่ายประสานงาน
นางสาวจิตติมา สรวยโภค - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี