กองบรรณาธิการ

สำนักงานกองบรรณาธิการ: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ที่ปรึกษา:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง
รองศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ
อาจารย์ ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน ดิษฐบรรจง
อาจารย์กฤติกา ชูผล
อาจารย์ศรัณย์ สรรพศิริ

บรรณาธิการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา อินทฉิม - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

กองบรรณาธิการ:
ศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา วงศ์โสธร - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.อรุณ รักธรรม - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ รอดจันทร์ - มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ วศินานนท์ - มหาวิทยาลัยหัวเฉัยวเฉลิมพระเกียรติ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน - มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง พรมมูล - มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัควิทย์ เรืองรอง - มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ เวชกามา - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ทองเจือ เขียดทอง - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงศกร เพิ่มผล - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา ศรีสุรักษ์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะกรรมการดำเนินงาน
อาจารย์ชมพูนุท ถาวรวงศ์
อาจารย์จิรดา เอื้อศิริวัฒนชัย
อาจารย์จักรพันธ์ พรมฉลวย
อาจารย์กมลชนก ธรรมมิกะ
อาจารย์กัลยรัตน์ กลิ่นสุวรรณ

ฝ่ายจัดทำปกและรูปเล่ม
อาจารย์วิเชียร เทียนแพร่นิมิตร

ฝ่ายเผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์
นางสาวอลิสา อรุณธนหิรัญ

ฝ่ายประสานงาน
นางสาวจิตติมา สรวยโภค