วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์
คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2: กรกฎาคม - ธันวาคม 2564
ISSN 2408-2430
E-ISSN 2673-0588
บรรณาธิการ: รศ.พ.ต.อ.วรธัช วิชชุวาณิชย์

เผยแพร่แล้ว: 31-12-2021

สถานการณ์และวิธีการฆ่าตัวตายที่สัมพันธ์กับเพศ-ช่วงอายุ-ภูมิภาคในประเทศไทยปี พ.ศ. 2555-2559

จรรยารักษ์ มีวงษ์สม, สุวรรณา โควะวินทวีวัฒน์, อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ์

90-107