การศึกษาอัตราการเต้นของหัวใจที่มีผลต่อคุณภาพของลายมือเขียน

Main Article Content

ไอลดา สำลวน
ณิช วงศ์ส่องจ้า

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาอัตราการเต้นของหัวใจที่มีผลต่อลายมือเขียนและ 2) เพื่อเปรียบเทียบลายมือเขียนของบุคคลที่มีอัตราการเต้นของหัวใจตามสภาวะการเต้นของหัวใจที่ต่างกันโดยเปรียบเทียบลายมือเขียนของบุคคลที่มีอัตราการเต้นของหัวใจปกติ (60-100 ครั้ง/นาที) และอัตราการเต้นของหัวใจสูงกว่าปกติ (120-140 ครั้ง/นาที) ผู้ทดสอบ คือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อายุระหว่าง 20–25 ปี จำนวน 30 คน โดยให้ผู้ทดสอบที่มีสภาวะร่างกายปกติ ทำการเขียนด้วยปากกาหัวลูกลื่น จำนวน 3 ซ้ำ จากนั้นเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจให้ถึง 120 - 140 ครั้ง/นาที ด้วยการปั่นจักรยานไฟฟ้า แล้วเขียนอีกจำนวน 3 ซ้ำ โดยการวิเคราะห์คุณภาพลายมือเขียน จำนวน 6 ด้าน ได้แก่ ขนาดตัวอักษรแคบ ขนาดตัวอักษรปกติ ขนาดตัวอักษรกว้าง ช่องไฟระหว่างตัวอักษร วรรค และแนวระดับการเขียน ซึ่งทำการวัดค่าด้วยโปรแกรม คอเรลดรอว์ กราฟิกส์ สวีท X7 (CorelDraw Graphics Suite X7) และ วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยโดยวิเคราะห์ทางสถิติ Independent Samples T-Test ผลการวิจัยพบว่า คุณสมบัติของการเขียนในด้านการวรรค และแนวระดับการเขียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และคุณสมบัติของการเขียน ในด้านขนาดตัวอักษรแคบ ขนาดตัวอักษรปกติ ขนาดตัวอักษรกว้าง และด้านช่องไฟระหว่างตัวอักษรไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ลายมือเขียนของบุคคลที่มีอัตราการเต้นของหัวใจทั้ง 2 ช่วงเวลาจะมีคุณสมบัติของการเขียนในด้านช่องไฟระหว่างคำ และแนวระดับการเขียนแตกต่างกัน ซึ่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานด้านการตรวจพิสูจน์เอกสาร ควรระวังในการมองเห็นความแตกต่างด้านคุณสมบัติของการเขียน

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Osborn S. & A., O (1991). Questioned document Problems: The discovery & Proof of the Facts. 2nd ed. Montclair,N.J. : Patterson Smith.

Pitsarn Phanwattana, P. (2017). The Handwriting Examinations shown in the Document. Journal of Criminology and Forensic Science, 3(2), 28-36. (In Thai).

Ralph Hodgson, R. (2011). Questioned Document Examination. Retrieved March 28, 2011. from www.drtomoconnor.com/3210/3210lect070.stm.

Surapon Chansomsak, S. (2012). Study of stress that signature analysis. Veridian E-Journal Silpakorn University, 5(2), 787-801. (In Thai).

Thanet Ketsil ,T. (2010). The comparison of individuals' handwriting before and after alcohol consumption. Independent research Master's degree Master of Forensic Science, Silpakorn University. (In Thai).

Wannisa Putthima, W. Nervous system . Retrieved June 5, 2017. from http://www.wunnisa. wordpress.com.