บทบรรณาธิการ(vol9 No 2 (2019) :July- December
วารสาร ฉบับนี้ได้รวมบทความด้านบริหารธุรกิจ ใน Diciplinary ที่หลากหลายมากขึ้น เนื่องจากได้รับความสนใจจากหลากหลายวงการส่งบทความเข้ามาเพื่อเผยแพร่มากขึ้น ต้องขอขอบคุณท่านผู้เขียนเป็นอย่างสูงมาณ โอกาสนี้ ในฉบับนี้ ท่านผู้อ่านจะได้พบกับ บทความที่เกี่ยวข้องกับ แผนการพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในโรงเรียนเอกชนที่น่าสนใจ การใช้สื่อออนไลน์เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคยุคเจนเนอร์เรชั่น y การบริหารการผลิตการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มนำ้มันของเกษตรกรในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง การศึกษาพฤติกรรมการชื้อกล้องดิจิตอลของคนในเขตภาคกลาง. การบริหารจัดการของโรงเรียนในเรื่องผลการทดสอบคะแนน ONETIME ของโรงเรียนในจังหวัดลำพูน การบริหารจัดการเทคโนโลยี4G ของผู้ให้บริการ พฤติกรรม การบริโภคชานมไข่มุกแบรนด์ต่างประเทศ รูปแบบกลยุทธ์ธุรกิจที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งานผ่านสังคมออนไลน์ กรณีศึกษาProgram Line และพฤติกรรม การใช้บริการร้านอาหารผ่านการรีวิวจากสื่อสังคมออนไลน์
กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความเหล่านี้จะ เป็นประโยชน์ต่อ ทุกท่านในการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อกิจกรรมต่างๆได้ และ ขอขอบพระคุณผู้เขียน ตลอดจนทุกท่านที่เกี่ยวกับการผลิตวารสารนี้ให้ออกมาสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพอีกครั้งหนึ่ง

ผศ. ดร. สุดาพร สาวม่วง
บรรณาธิการวารสารการบริหารและจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

Published: 2019-12-31

Factors Affecting Customers’ Brand Loyalty of Mobile Network Providers

Suchawadee Damrongthakoengkiat, Wornchanok Chaiyasoonthorn, Singha Chaveesuk

27-40