วารสารบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  Journal of KMITL Business School ISSN 2730-3349(online) (ชื่อเดิม ชื่อ วารสารการบริหารเเละจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Journal of Administration Management ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเเล้ว )

- Focus and Scope (นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์)

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป
2. เพื่อเป็นแหล่งหรือสื่อกลางให้นักวิชาการ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและผู้สนใจได้นำบทความทางวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณค่ามาตีพิมพ์
3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยในศาสตร์ด้านการ บริหารธุรกิจ การจัดการเศรษฐศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

- Peer Review Process (กระบวนการ Review)
กองบรรณาธิการได้ให้ความสำคัญถึงกระบวนการจัดทำวารสารตั้งแต่การคัดเลือกบทความและผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณากลั่นกรอง บทความละ 2-3 ท่าน ในสาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ และในการประเมินใช้รูปแบบผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ประเมิน

กำหนดการอ่านบทความภายใน 2 อาทิตย์หลังจากได้รับบทความ

- Types of articles (ประเภทของบทความ) 

บทความที่รับตีพิมพ์ในวารสารได้แก่ 1) นิพนธ์ต้นฉบับที่เป็นบทความวิจัย 2) บทความวิชาการ 

- Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์)
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- Publication Frequency (กำหนดออก)

กำาหนดออกวารสารทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ)
ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

- Sources of Support (ผู้ให้การสนับสนุน)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง