เลขานุการ และผู้ประสานงานวารสาร

ที่ปรึกษา

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

รองคณบดี

ผู้ช่วยคณบดี

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ)

ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (นานาชาติ)

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (MBA Fully Online)

ประธานหลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (นานาชาติ)

ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม(นานาชาติ)

รองศาสตราจารย์ ดร. วรนารถ  แสงมณี (บรรณาธิการ พ.ศ. 2559-2561)

บรรณาธิการวารสารบริหารธุรกิจ (ปัจจุบัน)

รองศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร  สาวม่วง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ผู้ดูแลระบบ

นางสาวกมลวรรณ  สวยสุขวิชา         

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหะ ฉวีสุข

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย ฉัตรปุณญกุล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

นางสาวกมลวรรณ สวยสุขวิชา         

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 

 

 

กองบรรณาธิการ  

 

ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย์     

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช อภิบุญโยภาส

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

 

รองศาสตราจารย์ จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ  อุดร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร  เธียรหิรัญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา  วนเศรษฐ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

รองศาสตราจารย์ ดร. กัลยา วาณิชย์บัญชา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งพร ทองใบ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

รองศาสตราจารย์ ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

รองศาสตราจารย์ ดร. กล้าหาญ ณ น่าน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา อิงอาจ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

อาจารย์ดร.ธีทัต ตรีศิริโชติ

มหาวิทยาลัยบูรพา

 

อาจารย์ ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

อาจารย์ ดร.สรพล บูรณกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

อาจารย์ ดร.อาชวิทธิ์ เจิงกลิ่นจันทน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

อาจารย์ ดร.วิภากร วัฒนสินธุ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลกัญญา ณ ป้อมพ็ชร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรนารถ แสงมณี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วอนชนก ไชยสุนทร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริศ ศรสรุทร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนะ ตีรสุกิตติมา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ศักดานุวัฒน์วงศ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอปอล์ สุวรรณเมฆ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหะ ฉวีสุข

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิ สูอำพัน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

อาจารย์ ดร.ชนานันต์ สมาหิโต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง