Announcements

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าสมัครสมาชิกวารสาร
1. อัตราค่าธรรมเนียมการลงตีพิมพ์บทความลงในวารสารบริหารธุรกิจมีดังนี้
1.1 กรณีผู้เขียนบทความเป็นบุคคลภายใน (คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่) ของคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ไม่ต้องชำระอัตราค่าสมาชิก)
1.2 กรณีผู้เขียนบทความเป็นบุคคลภายนอก (ฟรีอัตราค่าธรรมเนียม)

หลักเกณฑ์เเละคำเเนะนำบทความ วารสารบริหารธุรกิจ

2020-01-03

1.การผลิต วารสารบริหารธุรกิจ
2.หัวข้อหลักบทความวิจัย
3.รูปแบบการพิมพ์
4.การเตรียมต้นฉบับ /การส่งต้นฉบับบทความ เพื่อตีพิมพ์ลงวารสารบริหารธุรกิจ

5.การส่งบทความ
6.การตั้งชื่อไฟล์และการจัดส่งข้อมูล