บทบรรณาธิการ

วารสารการบริหารและจัดการ ในยุคปัจจุบัน เป็นวารสารที่ได้รับความนิยมจากบุคคลทั่วไปให้การสนใจ เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้นำาไปประยุกต์ ต่อยอดใช้งานในภาคธุรกิจกันมากขึ้น สำาหรับวารสารการบริหารและจัดการ ของคณะการบริหารและจัดการ สจล. กองบรรณาธิการได้ตระหนักถึงหน้าที่อันสำาคัญในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานเป็นวารสารที่เป็นแหล่งเผยแพร่งานวิจัยที่มีคุณภาพ มาเผยแพร่ ตอบโจทย์ในอุตสาหกรรมธุรกิจการบริหารจัดการในยุค Thailand 4.0 และ ยุค Disruption กองบรรณาธิการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะ ได้รับการสนับสนุนจากนักวิจัย ส่งผลงานที่มีคุณค่า มาเผยแพร่เช่นนี้ตลอดไป และขอขอบพระคุณคณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ช่วยกลั่นกรองบทความ และสุดท้ายขอบพระคุณผู้อ่านที่ได้ติดตามอ่านวารสารนี้

ผศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง
บรรณาธิการวารสารการบริหารและจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Published: 2019-06-28

SERVICE QUALITY AND SERVICE MARKETING MIX IN USING HEMODIALYSIS IN GOVERNMENT HOSPITAL, CENTRAL REGION

สมาพร คงโฉลง, กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์

1-17

BEHAVIOR ON VIEWING DIGITAL TV OF AUDIENCE IN THE CENTRAL REGION

วลัญช์ลักษณ ถาวรศักดิ์สุธี, กุลกัญญา ณ ป้อมเพ็ชร์

43-57

SERVICE QUALITY SASTISFACTION IN PARCEL TRANSPORTATION SERVICE OF THAILAND POST AFFECTING ON ROYALTY BEHAVIOR OF ONLINE SELLING BUSINESS IN CENTRAL REGION

ศิวานนท์ จันทรประวัติ, กุลกัญญา ณ ป้อมเพ็ชร์

59-79

OPINION LEVEL ON THE QUALITY IN THAI BRAND COSMETIC OF USER IN CENTRAL REGION OF THAILAND

ประภา กุลเกียรติประวัติ, กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์

81-94

SUCCESS AND SATISFACTION ON MOBILE BANKING AMONG BANKS FROM THAILAND, SINGAPORE AND, MALAYSIA.

จุฑารัตน์ ดาบแก้ว, กฤช จรินโท, ทัศไน ปราณี

95-107

The Scenario of New paradigm of communication on the values of love driven conflict resolution in the Thailand’s Deep South by the special government delegation: A case study of the Thailand’s Deep South civil society networking roles in enhancement of the understanding and development workshop

อาชารินทร์ แป้นสุข, เอกญา แววภักดี, ภูมิภควัธจ์ ภูมพงค์คชศร, กิจติวัฒน์ รัตนมณี, พิราสินี ชัยคุณทวีโชติ, ภรณ์พิณ คงทอง

121-135

ACCEPTANCE IN USING ELECTRONIC PAYMENT SYSTEM OF WORKING PEOPLE IN THE CENTRAL REGION, THAILAND

วิวัฒณ์ ขันธเขตต์, สิงหะ ฉวีสุข

153-164

Communication for youth promotion TO BE NUMBER ONE Project Southern Region Reverend Phra Damri Princess Ubonratrajakanya Siriwattana Phannawadee

อาชารินทร์ แป้นสุข, ภูมิภควัธจ์ ภูมพงค์คชศร

179-196

Guidelines for Service Quality Improvement for a Commercial Bank in Sriracha Branch, Chonburi Province

ศรัณยา เลิศพุทธิรักษ์, วรรณวิสา ท่าหิน

197-213

Book Review

กฤช จรินโท

214