ปัจจัยส่วนบุคคลและรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์อาดิดาส

Main Article Content

อารีวรรณ ภู่แสนสอาด
นภสร ขันคำ
มรกต จันทร์กระพ้อ
กฤษดา เชียรวัฒนสุข

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลและรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มี ผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์อาดิดาส ในเขตจังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์อาดิดาส ในเขตจังหวัดปทุมธานี จำนวน 300 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน t-test, F-test, และ Multiple Linear Regression Analysis ผล การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-25 ปี มีการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพ เป็นนักเรียน/นักศึกษา มีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาทต่อเดือน มีรายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 30,001-40,000 บาท ซื้อผลิตภัณฑ์อาดิดาส 1 ครั้งใช้เวลามากกว่า 1 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่ซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทรองเท้า กีฬา โดยตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง ได้รับข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต โดยมีค่าใช้จ่ายในการซื้อ 2,001-3,000 บาท และนิยม ซื้อในช่องโปรโมชั่น โดยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และรายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์อาดิดาส ใน เขตจังหวัดปทุมธานีที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และรูปแบบการดำเนินชีวิตมีผลต่อปัจจัย ส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์อาดิดาส ในเขตจังหวัดปทุมธานี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ภู่แสนสอาด อ., ขันคำ น., จันทร์กระพ้อ ม., & เชียรวัฒนสุข ก. (2019). ปัจจัยส่วนบุคคลและรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์อาดิดาส. Journal of KMITL Business School, 9(1), 109–120. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/fam/article/view/215005
Section
Research Article

References

ธีระภัทร ปิยะรัมย์. (2555). ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อรองเท้ายี่ห้อ Converse ของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ปริญญาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาเศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย. (2558). กระแสนิยมการออกกำลังกาย. กรุงเทพฯ: ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย.

ภาวิณี กาญจนาภา. (2554). หลักการตลาด. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ท้อป.

รุ่งอรุณ ศรธนู. (2554). ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดผู้ซื้อรองเท้าในเขตกรุงเทพมหานคร. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

วันดี รัตนกายแก้ว. (2554). พฤติกรรมการซื้อสินค้าในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟชบุ๊ค: กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สาขาการประกอบการ, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ชฎาพรอรชุน. (2557). ความคาดหวังในองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

บริษัท อาดิดาส ประเทศไทย จำกัด. (2560). ข้อมูลบริษัท. สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2561, จาก https://smelink.net/company/adidasthailandcoltd.html?fbclid=IwAR0QWN1jdjO85Sw6ueI1eYumBoUUiVCO56wOGLMkVuSnyton66bG_7G-lcg.

ฤทัย เตชะบูรณเทพาภรณ์. (2554). แรงจูงใจ และปัจจัยทางการตลาดบนเฟซบุ๊ค (Facebook) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. การศึกษาเฉพาะบุคคลปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

สรญา เข็มเจริญ. (2559). ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่. การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. (2561). “ขยับ” กระฉับกระเฉง เพื่อสุขภาพที่ดี. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

อรนารา ดวงแข. (2555). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อรองเท้าฟิทฟล็อพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์สาขาการตลาดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

EXIM Thailand. (2558). กระแสนิยมออกกำลังกาย...สร้างโอกาสให้กับหลากหลายธุรกิจ. สืบค้นเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 จาก http://www.exim.go.th/eximenews/enews_july2015/enews_july2015_tip.html

Kotler, P. (2012). Marketing Management. New Jersey: Prentice Hall.

Smelink. (2561). บริษัท อาดิดาส (ประเทศไทย) จำกัด. สืบค้นเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 จาก https://smelink. net/company/adidas-thailand-co-ltd.html