เปิดรับบทความวารสารบริหารธุรกิจ ปีที่ 11 ฉบับที่1 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564

วารสารบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Journal of KMITL Business School ISSN 2730-3349(online) กำหนดออกวารสารทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ)

เปิดรับบทความวารสารบริหารธุรกิจปีที่ 11 ฉบับที่1 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564

2020-05-01

เปิดรับบทความวารสารบริหารธุรกิจ ปีที่ 11 ฉบับที่1 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564เเละ ฉบับที่2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564

หลักเกณฑ์เเละคำเเนะนำบทความ วารสารบริหารธุรกิจ

2020-01-03

1.การผลิต วารสารบริหารธุรกิจ
2.หัวข้อหลักบทความวิจัย
3.รูปแบบการพิมพ์
4.การเตรียมต้นฉบับ /การส่งต้นฉบับบทความ เพื่อตีพิมพ์ลงวารสารบริหารธุรกิจ

5.การส่งบทความ
6.การตั้งชื่อไฟล์และการจัดส่งข้อมูล

Vol. 10 No. 2 (2020): รับตีพิมพ์บทความ วารสารบริหารธุรกิจ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563

บทบรรณาธิการ
“วารสารบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง” ฉบับนี้เป็นวารสารที่มุ่ง สร้างและรวบรวมความรู้ทางวิชาการแก่สังคม ในด้านบริหารธุรกิจเพื่อให้วารสารเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวความคิดวงการวิชาการด้านบริหารธุรกิจในยุค4.0

บทความในวารสารฉบับนี้มีจานวนทั้งสิ้น 8 เรื่อง ที่ผู้วิจัยได้นำเสนอในมิติที่เกี่ยวข้องกับการตลาดกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว การตลาดกับเทคโนโลยี แรงจูงใจในการทำงาน การบริหารจัดการคุณภาพขององค์กร

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้อ่านจะได้รับความรู้จากการอ่าน วารสารฉบับนี้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ หรือต่อยอดแนวคิด ที่จะส่งผลต่อการคิดค้นสิ่งใหม่ๆที่จะก่อให้เกิดปรโยชน์และที่จะส่งผลกระทบในหลากหลายมิติเช่นต่อสังคม ต่อเศรษฐกิจ ต่อสิ่งแวดล้อม อันส่งผลต่อการ เปลี่ยนแปลงทางสังคมในเชิงบวกในยุค New Nrmal

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร สาวม่วง บรรณาธิการ

Published: 2020-12-25

BRAND POSITIONING OF THE FOOD DELIVERY SERVICE THROUGH CONSUMERS PERCEPTIONS IN BANGKOK

เกียรติคุณ ไชยชนะ, ทิพย์รัตน์ แสงเรืองรอบ

127-141

View All Issues

Journal of KMITL Business school