เปิดรับบทควาวารสารบริหารธุรกิจ ปีที่ 11ฉบับที่2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564

วารสารบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Journal of KMITL Business School ISSN 2730-3349(online) กำหนดออกวารสารทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ)

หลักเกณฑ์เเละคำเเนะนำบทความ วารสารบริหารธุรกิจ

2020-01-03

1.การผลิต วารสารบริหารธุรกิจ
2.หัวข้อหลักบทความวิจัย
3.รูปแบบการพิมพ์
4.การเตรียมต้นฉบับ /การส่งต้นฉบับบทความ เพื่อตีพิมพ์ลงวารสารบริหารธุรกิจ

5.การส่งบทความ
6.การตั้งชื่อไฟล์และการจัดส่งข้อมูล

Vol. 11 No. 1 (2564): Journal of Business Administration Year 11, issue 1, January - June 2021.

บทบรรณาธิการ
วารสารบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง” ฉบับนี้เป็นวารสารที่มุ่ง สร้างและรวบรวมความรู้ทางวิชาการแก่สังคม ในด้านบริหารธุรกิจเพื่อให้วารสารเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวความคิดวงการวิชาการด้านบริหารธุรกิจในยุค New Normalซึ่งเป็นวารสาร ปีที่ 11ฉับที่ 1ประจำเดือนมกราคม- มิถุนายน 2564

บทความในวารสารฉบับนี้มีจานวนทั้งสิ้น 7 เรื่อง ที่ผู้วิจัยได้นำเสนอในมิติที่เกี่ยวข้องกับการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ดอกไม้สด อาหารพื้นเมือง ธุรกิจออนไลน์ บริการทางการเงินโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ และ การจัดการ SMEs ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านทุกท่านยังคงได้รับประโยชน์จากวารสารฉบับนี้ และในโอกาสนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงผู้เขียนบทความทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร สาวม่วง
บรรณาธิการ

Published: 2021-06-30

View All Issues

Journal of KMITL Business school