Open to  Journal of KMITL Business Year 14, issue 1, January - June 2024

วารสารบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Journal of KMITL Business School ISSN 2985-167X (Online) กำหนดออกวารสารทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ)

หลักเกณฑ์เเละคำเเนะนำบทความ วารสารบริหารธุรกิจ

2020-01-03

1.การผลิต วารสารบริหารธุรกิจ
2.หัวข้อหลักบทความวิจัย
3.รูปแบบการพิมพ์
4.การเตรียมต้นฉบับ /การส่งต้นฉบับบทความ เพื่อตีพิมพ์ลงวารสารบริหารธุรกิจ

5.การส่งบทความ
6.การตั้งชื่อไฟล์และการจัดส่งข้อมูล

Vol. 13 No. 2 (2023): Journal of KMITL Business Year 13, issue 2, July - December 2023

วารสารบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฉบับนี้เป็นปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีในการเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย และงานสร้างสรรค์อื่นๆ ด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือที่เกี่ยวข้อง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติในระดับที่สูงขึ้น การจัดทำวารสารนี้จึงมีความเข้มงวดกับแนวปฏิบัติและข้อชี้แนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อการเป็นบรรทัดฐานแห่งคุณภาพ
จากการที่วารสารวิชาการนี้ได้รับการรับรองจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ให้อยู่ในกลุ่ม ที่ 2 ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ ส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์จำนวนมาก ในวารสารวิชาการฉบับนี้ได้นำเสนอบทความที่น่าสนใจทั้งสิ้นจำนวน 8 บทความ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจในยุคดิจิทัล การซื้อสินค้าผ่าน E-Marketplace แอปพลิเคชั่น Shopee อินสตาแกรม สื่อสังคมออนไลน์ กลยุทธ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมถึงเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภค ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง และเรื่องในระดับ มหภาค การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารวิชาการฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในวงวิชาการด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ และนําไปต่อยอดเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรวมถึงการประกอบวิชาชีพได้ ทั้งนี้กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน รวมถึงผู้บริหารของคณะฯ และสถาบันฯ ที่สนับสนุนการจัดทําวารสารวิชาการฉบับนี้จนเกิดความสำเร็จ มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดมา หากมีข้อบกพร่องประการใด กองบรรณาธิการขอน้อมรับเพื่อจักได้นําไปปรับปรุงต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวณี พึ่งผู้นำ
บรรณาธิการ

Published: 2023-12-28

Economic Factors Affecting Foreign Direct Investment in Thailand

Phaksuwan Li, Natcha Onsumlee, Dacharthon Soontarodom, Thitipong Chomkhunthod, Dr.Tanes Tachasaen

102-116

View All Issues

Journal of KMITL Business school