เผยแพร่แล้ว: 2017-08-24

การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานครูด้านภาวะผู้นำ

นงลักษณ์ พิมพ์ศรี, สุนันทา วีรกุลเทวัญ, อมรรัตน์ ภิญโญอนันพงษ์

110-123

การสังเคราะห์ตัวแบบเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสเพื่อการจัดการสำนวนคดีอาญา ของสำนักงานอัยการสูงสุด

นพพล พิเศษพงษา, วีระชัย คอนจอหอ, วิชชา ฉิมพลี, ณัฏฐพงศ์ สุวรรณพาณิชย์

124-135

ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาการบัญชีที่มีต่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สุพัตรา รักการศิลป์, เอมอร แสวงวโรตม์, ผกามาศ มูลวันดี, ฐิติพร วรฤทธิ์, แก้วมณี อุทิรัมย์, ทิพย์สุดา ทาสีดำ

160-170

รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในจังหวัดบุรีรัมย์

อภินันท์ สนน้อย, ปิยาภรณ์ ศิริภานุมาศ, สุรชัย ปิยานุกูล

172-188