การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพันธะเคมีและการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT

Main Article Content

กมลทิพย์ ใยรีอ่าง
พรรณวิไล ชมชิด

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแผนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4
MAT ที่มีประสิทธิภาพ(E1/E2) ตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพันธะ
เคมีและการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำแนกตามเพศ ก่อนและหลัง
เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพันธะเคมี
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ที่
มีเพศต่างกันและ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนพันธะ
เคมีโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน
35 คนซึ่งได้มาจากการเลือกแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ 4 MAT จำนวน 8 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพันธะเคมี จำนวน 40 ข้อ แบบ
วัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จำนวน 7 ข้อ และแบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียน โดยใช้กิจกรรม
การเรียนรู้แบบ 4 MAT จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน Dependent t-test และ F-test (One-way MANCOVA)
ผลการวิจัย ปรากฏดังนี้
1. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง พันธะเคมี มีค่าเท่ากับ 74.86/90.00

2. นักเรียนชายและหญิงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพันธะเคมีและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01
3. นักเรียนหญิงที่กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT หลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพันธะ
เคมีสูงกว่านักเรียนชาย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01แต่นักเรียนทั้งสองเพศมีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณไม่แตกต่างกัน
4. นักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง พันธะเคมีมีความพึงพอใจต่อ
การเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Paper)