ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 7P’S และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ เข้าใช้บริการร้านกาแฟระดับพรีเมียมของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร

Main Article Content

ธิญาดา กีร์ตะเมคินทร์
พุฒิธร จิรายุส

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ของผู้บริโภคในการเข้าใช้บริการร้านกาแฟระดับพรีเมี่ยม ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ในการตัดสินใจเข้าใช้บริการร้านกาแฟระดับพรีเมี่ยม และศึกษาปัจจัยแนวโน้มทางการตลาดกาแฟระดับ
พรีเมี่ยมที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเข้าใช้บริการร้านกาแฟระดับพรีเมี่ยม โดยดำเนินงาน
วิจัยในรูปแบบเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน
การศึกษาหาความสัมพันธ์ของตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปตามสมมุติฐานและการทำแบบสอบถาม จำนวน
400 ชุดกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ดื่มกาแฟจากร้านกาแฟระดับพรีเมียม
ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ช่วงอายุ 24 – 28 ปี ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ 15,000 – 30,000 บาทต่อเดือน มีพฤติกรรมการใช้
บริการเข้าร้านกาแฟ เนื่องจาก บรรยากาศดีกว่าร้านอื่นๆ เข้าเฉลี่ย 1 – 2 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยมักใช้
เป็นจุดนัดพบ ใช้จ่ายเฉลี่ย 100 – 200 บาท ต่อครั้ง ส่วนใหญ่ไปร้านพร้อมกับเพื่อนร่วมงาน/ลูกค้า
โดยการสั่งเครื่องดื่มตามเมนู และสั่งเบเกอร์รี่ ควบคู่เป็นส่วนใหญ่
ภาพรวมปัจจัยแนวโน้มทางการตลาดและส่วนประสมทางการตลาดบริการทั้ง 7 ด้านพบว่า ปัจจัย
ทั้งหมดมีผลต่อพฤติกรรมที่ทำให้เข้าไปใช้บริการร้านกาแฟระดับพรีเมียมในระดับสูงทั้งหมด โดยปัจจัยราย
ย่อยที่ส่งผลต่อการเข้าร้านกาแฟพรีเมียมคือปัจจัยเรื่องจำนวนร้านกาแฟระดับพรีเมียมที่มีจำนวนเยอะมาก
เรื่องสิทธิพิเศษเฉพาะของการส่งเสริมการตลาด ระบบการทำงานที่มีความรวดเร็วและได้มาตรฐาน

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Paper)