ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของงานแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดสระแก้ว

Main Article Content

พิชิต จินดาศรี
ธนวิน ทองแพง
ชัยพจน์ รักงาม

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของงานแนะแนวในโรงเรียน
มธั ยมศกึ ษา สงั กดั สำนกั งานเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษา เขต 7 จงั หวดั สระแกว้ กลมุ่ ตวั อยา่ งทใี่ ช้
ในงานวจิ ยั ไดแ้ ก่ ครโู รงเรยี นมธั ยมศกึ ษา จำนวน 234 คน เครอื่ งมอื ทใี่ ชใ้ นการวจิ ยั เปน็ แบบสอบถาม
มาตราสว่ นประมาณคา่ 5 ระดบั การวเิ คราะหข์ อ้ มลู ใชโ้ ปรแกรมสำเรจ็ รปู ทางสถติ เิ พอื่ หาคา่ เฉลยี่ สว่ น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลงานแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดสระแก้ว โดยรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ยกเว้น
ด้านการบริหารงานแนะแนว มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 2) ประสิทธิผลงานแนะแนวในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดสระแก้ว โดยรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยการบริหารงานแนะแนว ครู และบรรยากาศโรงเรียนกับ
ประสิทธิผลงานแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้นื ท่กี ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
จังหวัดสระแก้วโดยรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4) ปัจจัยด้านการบริหารงานแนะแนว (AD) ปัจจัยด้านครู (TE) และปัจจัยด้านบรรยากาศโรงเรียน (CL)
สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลงานแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษาได้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลงานแนะแนวในโรงเรียนได้ร้อยละ 94.90 และสร้างสมการพยากรณ์ใน
รูปสมการคะแนนดิบ ดังนี้
Ŷ = 20.24 + .71 (AD) +.99 (TE) + 2.99 (CL)

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Paper)