การใช้วิธีการสอนแบบเน้นโครงงานเรื่อง การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาสมิทธิภาพภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3

Main Article Content

Natdanut Jhonkhonburithanadul
Thawascha Dechsubha

บทคัดย่อ

การเรียนภาษาอังกฤษผ่านการสอนโดยใช้โครงงานเรื่อง การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เป็นการ
บูรณาการการทำงานโครงงานภาษาอังกฤษและการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อเพิ่มทักษะภาษา
อังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ เพื่อวัดความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ซึ่งผ่านการสอนโดยใช้โครงงาน
เรื่องการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนโดยผ่านการ
ทำโครงงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยคือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 จำนวน
30 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ
นครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มตัวอย่างโดยการแบ่งกลุ่ม เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย
แผนการสอน 5 แผน ตามขั้นตอน 8 ขั้นตอน ซึ่งได้ดัดแปลงมาจากงานวิจัยของ อลันและสโตร์เลอร์
(2005) แบบทดสอบสมิทธิภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษาและแบบสอบถาม เพื่อสำรวจความคิดเห็น
ของนักนักศึกษาต่อการเรียนภาษาอังกฤษผ่านการสอนโดยใช้ โครงงานเรื่องการส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า
t-test for dependent
จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า
1. ค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบสมิทธิภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านการสอน โดยใช้โครง
งานเรื่อง การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักศึกษามีความคิดเห็นในทางบวกต่อการเรียนภาษาอังกฤษผ่านการสอนโดยใช้โครงงาน
เรื่อง การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น นอกจากนี้ นักศึกษายอมรับว่า ทฤษฎีนี้ช่วยให้ ในการเรียนรู้ร่วม
กับชุมชน และพัฒนาสมิทธิภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่านักศึกษามีสมิทธิภาพด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น หลังการใช้รูปแบบ
การสอนโดยใช้โครงงานเรื่อง การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ด้วยเหตุนี้รูปแบบการสอ

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Paper)