ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาการบัญชีที่มีต่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Main Article Content

สุพัตรา รักการศิลป์
เอมอร แสวงวโรตม์
ผกามาศ มูลวันดี
ฐิติพร วรฤทธิ์
แก้วมณี อุทิรัมย์
ทิพย์สุดา ทาสีดำ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่มีต่อ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่มีต่อหลักสูตร
บัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่มีเพศ อายุ ระดับชั้นปี และหมู่เรียน
แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 242 คน เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ สถิติพื้นฐาน ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ
สมมติฐาน ประกอบด้วย t-test และ F-test ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มีความ
พึงพอใจต่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดยรวมและเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหาหลักสูตร ด้านเนื้อหา
รายวิชา ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านการจัดการเรียนการสอน และ ด้านการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก
และ 2) ผลการเปรียบเทียบนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ที่มีอายุ ระดับชั้นปี และหมู่เรียนแตกต่างกัน
มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Paper)