การสังเคราะห์ตัวแบบเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสเพื่อการจัดการสำนวนคดีอาญา ของสำนักงานอัยการสูงสุด

Main Article Content

นพพล พิเศษพงษา
วีระชัย คอนจอหอ
วิชชา ฉิมพลี
ณัฏฐพงศ์ สุวรรณพาณิชย์

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องการสังเคราะห์ตัวแบบเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสเพื่อการจัดการสำนวนคดีอาญาของ
สำนักงานอัยการสูงสุด มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์และประเมินตัวแบบเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสเพื่อการ
จัดการสำนวนคดีอาญาของสำนักงานอัยการสูงสุด กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนวนคดี
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานอัยการสูงสุดจำนวน 29 คนโดยวิธีเจาะจง และผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้
ด้านกฎหมายหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 10 คน เครื่องมือวิจัยที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามความ
ต้องการและแบบประเมินตัวแบบเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสเพื่อการจัดการสำนวนคดีอาญาของสำนักงาน
อัยการสูงสุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการสังเคราะห์
ได้ตัวแบบ ประกอบด้วย 2 ส่วนคือส่วนที่ 1 เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ทำการรับข้อมูล สำนวนคดีจากหน่วย
งานที่ส่งฟ้องคดีอาญาด้วยวิธีการเว็บเซอร์วิส ประกอบด้วยโมดูลย่อย ดังนี้ โมดูลที่ 1) ทำการรับข้อมูล
จากหน่วยงานที่ทำการส่งฟ้องคดีอาญา 2) การตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล 3) การพิสูจน์ตัวตน
ส่วนที่ 2 การประมวลผลข้อมูลสำนวนคดี มาดำเนินการแยกลงตามสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายต่างๆ
ประกอบด้วยโมดูลย่อยดังนี้โมดูลที่ 1) การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้กับระบบ 2) การจัดการข้อมูล
สำนวนคดีด้วยวิธีการเหมืองข้อมูล3)ส่วนที่เก็บข้อมูลพื้นฐานระบบ 4) จัดการสำนวนคดีทำหน้าที่เก็บ
ข้อมูลพื้นฐานข้อมูลสารบบคดี และผลการประเมินตัวแบบมีค่าความสอดคล้องและระดับการค่ายอม
รับตัวแบบเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสเพื่อการจัดการสำนวนคดีอาญาของสำนักงานอัยการสูงสุดโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Paper)