Published: 2016-01-01

กระบวนการก่อตัวและพัฒนาการของสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

อภิรัตน์ หงสยาภรณ์, สมิหรา จิตตลดากร, สุรพันธ์ ทับสุวรรณ, จีริจันทร์ ประทีปะเสน

169-182