วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม – เมษายน ๒๕๖๓ วารสารที่ต้องพัฒนาคุณภาพวารสารให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ตามผลประเมินในรอบที่ ๔ โดยตั้งเป้าหมายไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วารสารจะกลับมาสู่มาตรฐานที่ TCI กำหนดไว้อย่างเข้มข้น อีกทั้งยังคงเนื้อหาการเผยแพร่บทความเพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญาอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทางของวารสารด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญาต่อไป

วารสารฉบับนี้ได้ดำเนินการขณะที่ทั่วโลกกำลังเผชิญวิกฤติกับโรคระบาดไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ถือเป็นความท้าทายของมนุษยชาติ สำหรับการแพร่ระบาดของโควิด-19 อาจเรียกได้ว่าเป็นหายนะที่ปั่นป่วนผู้คนทั้งโลก เป็นความยากลำบากอย่างที่ทราบกันดี สิ่งสำคัญในฐานะชาวพุทธควรตระหนักกับสภาวะเช่นนี้ก็คือ การมีมุมมองในการรับรู้ต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 ควรทำความเข้าใจต่อโรคที่ส่งผลกระทบในการดำเนินชีวิตและหาวิธีป้องกัน และสร้างมุมมองหรือทัศนคติทางบวกมีเหตุมีผล ใช้สติเป็นพลังต่อสู่วิกฤต และดำรงชีวิตอย่างไม่ประมาท “สู่ไปด้วยกัน” จนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติ

เผยแพร่แล้ว: 2020-04-17

ศีลธารา : แม่ชีเถรวาทในตะวันตก

เบญจวรรณ วงศ์ชูแก้ว

38-49

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของพระสงฆ์

ดร.ณัจฉรียา คำยัง, พันธ์เครือ ขอนยาง, ปรียนันท์ แจ่มเจริญ, เกษรินทร์ สาโสก

13-23

การฝึกสมาธิแนวพุทธเชิงสร้างสรรค์ในชีวิตประจำวันสำหรับเยาวชนไทย

สุภาพรรณ เพิ่มพูล, อนุชา โสภาคย์วิจิตร์, ณฐภัทร อ่ำพันธุ์

24-37

บูรณาการการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักพุทธธรรม

รัชนี ตรีพิพัฒน์กุล, สุวิญ รักสัตย์

63-76

ร้อยรักให้โลกรื่นรมย์

อัญชลี ยุคล ณ อยุธยา

200-207