เผยแพร่แล้ว: 2022-04-29

ผลกระทบของการใช้ IFRS 9 ต่อมูลค่าของกิจการของธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน

ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ, จุฑามาศ ธรรมนูญ ธรรมนูญ , พเยีย เสงี่ยมวิบูล เสงี่ยมวิบูล

4-19