ผลกระทบของการใช้ IFRS 9 ต่อมูลค่าของกิจการของธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน

Main Article Content

ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ
จุฑามาศ ธรรมนูญ ธรรมนูญ
พเยีย เสงี่ยมวิบูล เสงี่ยมวิบูล

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาถึงผลกระทบของจากการปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานการเงินระหว่างประเทศฉบับที่ 9 (IFRS 9) ต่อมูลค่าของกิจการของธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน โดยวัดมูลค่าของกิจการจาก Tobin’s Q การวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลรายไตรมาสของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน จำนวน 7 แห่ง ระหว่างปี 2558-2562 รวมทั้งสิ้น 18 ไตรมาส ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติตาม IFRS 9 ไม่ส่งผลต่อมูลค่ากิจการ ขณะที่พบว่าอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม และขนาดของกิจการ ที่ส่งผลต่อมูลค่ากิจการ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Al-Jamal, D. (2017). Financial instruments under the IFRSs: A comparative study between the early adoption of IFRS 9 and its precedent standards set in commercial banks in the Middle East. Doctoral thesis, Anglia Ruskin University, Lord Ashcroft International Business School.

Blanchette, M., Racicot, F. E., Girard, J. Y., & Simonova, E. (2011). The Effects of IFRS on Financial Ratios: Early Evidence in Canada.

Capkun, V., Jeny, A., Jeanjean, T., & Weiss, L. A. (2008). Earnings management and value relevance during the mandatory transition from local GAAPs to IFRS in Europe.

Chuloonroj-Na-Ayuthaya, K. (2013). Effect of firm value after complying the accounting standards effecting in 2011 by using Tobin’s Q. Thammasat University, Faculty of Economics.

Chung, K. H., & Pruitt, S. W. (1994). A simple approximation of Tobin's q. Financial management, 70-74.

Chunhachinda, P., & Li, L. (2016). Tobin’s Q of Asian Banks after Recovering from the 1997 Financial Crisis. NIDA BUSINESS JOURNAL, 18, 142-160.

Deliotte. (2019). After the first year of IFRS 9 Analysis of the initial impact on the large UK banks. Retrieved from https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/ Documents/financial-services/deloitte-uk-fs-ifrs9-analysis-of-the-initial-impact-on-the-large-uk-banks.pdf

Elbanan, M. (2010). Economic Consequences of Bank Disclosure in the Financial Statements Before and During the Financial Crisis: Evidence From Egypt. Cairo University, Department of Accounting.

EY. (2018). The postponing of IFRS 9 in Thailand. Retrieved from https://www.ey.com/ Publication/vwLUAssets/ey-postponement-of-ifrs9-is-highly-probable-th/$FILE/ey-postponement-of-ifrs9-is-highly-probable-th.pdf.

Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J. and Anderson, R.E. (2010). Multivariate Data Analysis, Prentice Hall, NJ.

Jaikajak, K. (2005). The relationship between accounting changes in compensation and owner structures of board of directors, and firm performance for non-financial institutions in SET. Chulalongkorn University.

Pataravanichanont, P. (2010). The relationship between profitability and management compensation of listed companies in SET. Thammasat University, Faculty of Economics.

Phadoongsitthi, M. (2005). Performance measuremenmt following concept of Tobin-Tobin’s Q. Retrieved from http://www.jba.tbs.tu.ac.th/files/Jba106/Article/ JBA106Monvika.pdf.

PwC. (2560), IFRS 9 Financial instruments. Retrieved from https://www.tgia.org/upload/ file_group/12/download_1191.pdf

Rojanasukarnjon, V. & Srijunpetch, S. (2016). Hedge accounting following IFRS 9. Retrieved from http://www.jap.tbs.tu.ac.th/files/Article/Jap34/Full/Jap34ViSil.pdf.

Sampaio, J.; H. Netto; and V. Silva. (2017). Mandatory IFRS adoption in Brazil and firm value. Working paper, São Paulo school of business.

Sangiumvibool, P. & Arunruangsirilert, T. (2018). Consideration matters of IFRS 9 implementation in Thailand. Retrieved from http://www.jap.tbs.tu.ac.th/files/ Article/Jap41/Full/JAP41PaTee.pdf.

Seitz, B.; T. Dinh; and A. Rathgeber. (2018). Understanding loan loss reserves under IFRS 9: A stimulation-based approach. Copenhagen Business School, Department of Accounting.

Srijunpetch, S. (2008). Responsibility of board of directors, stockholder structure, and economic value added. Retrieved from http://www.jap.tbs.tu.ac.th/files/Article/ Jap10/Full/JAP10Sinlapaporn.pdf.

Syafri, M. (2012). Factors Affecting Bank Profitability in Indonesia. The 2012 International Conference on Business and Management (Vol. 237, No. 9, pp. 7-8).

TFAC. (2017). Forward contract and hedge accounting. Retrieved from http://www.tfac.or.th/ upload/9414/uFAGpF8oGj.pdf.

TFAC. (2018). Minute of postponing the effective of TFRS 9 Financial Instruments. Retrieved from http://www.tfac.or.th/Article/Detail/83607.

TFAC. (2018). Summary of significant matters of the draft of accounting standards, financial reporting standards, and accounting guidance. Retrieved from http://www.tfac.or.th/ Article/Detail/89381.

Wang, Y., & Campbell, M. (2012). Effects of IFRS implementation on China publicly listed companies: Evidence using Tobin’s Q. Doctoral thesis, Montana State University, College of Business, Accounting Department.

Wong, J., Fong, T. P. W., Wong, E. T. C., & Choi, K. F. (2007). Determinants of the performance of banks in Hong Kong. Hong Kong monetary authority quarterly bulletin, September 2007 issue, 12.