วารสารสภาวิชาชีพบัญชี https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JFAC <table width="100%"> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: text-top; padding: 0px 15px; background: #b5e2f7; border: #b5e3f8; color: #006fbb; line-height: 2;" width="70%"> <p>การต่อต้านการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย นักบัญชีนับเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่ง ทั้งทางตรงและทางอ้อมในการมีส่วนช่วยร่วมแก้ปัญหาดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบตามปกติ หรือการตรวจอย่างเข้มข้นตามแนวทางการบัญชีนิติวิทยา การเปิดเผยข้อมูลทั้งข่าวดีข่าวร้าย ในรายงานประจำปีอย่างเที่ยงธรรมปราศจากอคติ รวมถึงความรวดเร็วในการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้เกิดการติดตามบังคับผลในการใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้สังคมประเทศชาติไม่ถูกเบียดบังเอาทรัพยากรส่วนรวมไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องในทางที่มิชอบ </p> <p>นอกเหนือจากผลงานทางด้านวิชาการและด้านวิชาชีพแล้ว วารสารสภาวิชาชีพบัญชียินดีต้อนรับบทความวิจัยที่สร้างมูลค่าเพิ่มในการรณรงค์ประเด็นทางสังคมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อยอดขยายผลสำหรับการกำหนดนโยบายสาธารณะของผู้บริหารทั้งในหน่วยงานองค์กรอิสระ องค์กรด้านวิชาชีพ และแม้แต่ในภาครัฐที่ดูแลบริหารจัดการประเทศเพื่อการรังสรรค์สังคมไทยที่เป็นธรรม มีความโปร่งใส และการอยู่ร่วมกันของทุกภาคส่วนอย่างผาสุกยั่งยืนระยะยาวสืบไป</p> </td> <td style="vertical-align: text-top; padding: 0px 10px;" width="30%"> <div style="vertical-align: text-top; display: block; width: 100%; background-color: #0097de; color: #fff; text-align: center; padding: 10px; font-size: 17px;">สาส์นจากบรรณาธิการ <br />ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย ศุภธาดา</div> <img style="max-width: 100%;" src="https://so02.tci-thaijo.org/public/site/images/praphatz/307108.jpg" /><br /><a style="display: block; width: 100%; background-color: #007f91; color: #fff; text-align: center; padding: 10px; font-size: 17px;" href="https://www.tci-thaijo.org/index.php/JFAC/editor-talk">อ่านเพิ่มเติม &gt;&gt; </a></td> </tr> </tbody> </table> th-TH <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;เนื้อหาและข้อมูลในบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารสภาวิชาชีพบัญชี ถือเป็นข้อคิดเห็นและความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความโดยตรงซึ่งกองบรรณาธิการวารสารไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยหรือร่วมรับผิดชอบใด ๆ</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;บทความ ข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ ฯลฯ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารสภาวิชาชีพบัญชี ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารสภาวิชาชีพบัญชี หากบุคคลหรือหน่วยงานใดต้องการนำข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนไปเผยแพร่ต่อหรือเพื่อกระทำการใดๆ จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากวารสารสภาวิชาชีพบัญชี&nbsp;ก่อนเท่านั้น</p> jfac@tfac.or.th (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย ศุภธาดา) jfac@tfac.or.th (คุณพิชญากร วณิชสุขสัมพันธ์) Wed, 31 Aug 2022 11:05:07 +0700 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ที่มีผลต่ออนาคตของนักบัญชี https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JFAC/article/view/255051 <p>ปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องในความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่<strong> (Big Data Analysis) </strong>ซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคหรือโอกาสของนักบัญชี บทความนี้ จะอภิปรายการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ในมุมของนักบัญชี ตลอดจนโอกาสใหม่และความท้าทายในการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ของนักบัญชี และประเด็นสำคัญใหม่สำหรับงานวิจัย ในอนาคตด้านการบัญชี</p> <p> นักบัญชียังคงสามารถสร้างมูลค่าโดยการสนับสนุนจากนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เนื่องจากมีความคุ้นเคยกับทั้งข้อมูลเชิงโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง รวมถึง มีพื้นฐานความรู้ทางธุรกิจ ดังนั้น การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จึงจำเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะของนักบัญชี โดยจำเป็นต้องพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่</p> บันเฉย ศรีแก้ว Copyright (c) 2022 วารสารสภาวิชาชีพบัญชี https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JFAC/article/view/255051 Wed, 31 Aug 2022 00:00:00 +0700 แนวทางการประเมินและตอบสนองความเสี่ยงการตรวจสอบบัญชีคริปโทเคอร์เรนซีด้านผู้ถือสินทรัพย์ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JFAC/article/view/256653 <p>การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางในการระบุและประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยงในการตรวจสอบ รวมถึงระบุปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการวางแผนการตรวจสอบของบัญชีคริปโทเคอร์เรนซีด้านผู้ถือสินทรัพย์ การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีดังกล่าว การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด และค่าสูงสุด และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Mann-Whitney U test และ Kruskal-Wallis one way analysis of variance test</p> <p>ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญกับการทดสอบการควบคุมมากกว่าการระบุและประเมินความเสี่ยง และการตรวจสอบเนื้อหาสาระ โดยประเด็นที่ให้ความสำคัญมากที่สุด คือ การทดสอบความมีประสิทธิผลของการควบคุมเกี่ยวกับการอนุมัติเพื่อเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับคริปโทเคอร์เรนซี และการทดสอบความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมการป้องกันการเข้าถึง Private keys ส่วนประเด็นที่ให้ความสำคัญน้อยที่สุด คือ การตรวจสอบรายชื่อคู่สัญญาที่ได้รับอนุมัติ และตรวจสอบว่ามีการเข้าทำรายการเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซีกับคู่สัญญาที่ไม่ได้รับอนุมัติ นอกจากนี้ การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดแนวทางการตรวจสอบที่ระดับความมีนัยสำคัญ 0.05 พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดแนวทางในการตรวจสอบ ได้แก่ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทำงานด้านการสอบบัญชี ประเภทสำนักงานตำแหน่งงานปัจจุบัน และจำนวนบริษัทที่รับผิดชอบในการตรวจสอบบัญชี การศึกษานี้เป็นประโยชน์ต่อผู้สอบบัญชีในการวางแผนการตรวจสอบบัญชีคริปโทเคอร์เรนซีด้านผู้ถือสินทรัพย์</p> <p> </p> ประนัย ชมภูกูล, วชิระ บุณยเนตร Copyright (c) 2022 วารสารสภาวิชาชีพบัญชี https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JFAC/article/view/256653 Wed, 31 Aug 2022 00:00:00 +0700 กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน ในการอธิบายกำไรในอนาคตของบริษัทจดทะเบียนไทย กลุ่มธุรกิจการเงิน https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JFAC/article/view/255483 <p>งานวิจัยนี้ศึกษาถึงความสามารถในการอธิบายกำไรอนาคตของกำไรปีปัจจุบัน และข้อมูลจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินปีปัจจุบัน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มธุรกิจการเงิน โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2562 หลังจากนำบริษัทที่มีข้อมูลไม่สมบูรณ์ออกไป กลุ่มตัวอย่างสุดท้ายประกอบด้วย 222 ชุด และ 179 ชุด สำหรับการทดสอบการอธิบายกำไรปีถัดไป 1 ปี และ 2 ปี ตามลำดับ</p> <p>ผลการวิจัยพบว่า กำไรปีปัจจุบันและรายการกำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขายปีปัจจุบัน มีความสามารถในการอธิบายกำไรอนาคตถัดไป 1 ปี และ 2 ปี อย่างไรก็ตาม ผลของการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ความสามารถในการอธิบายกำไรอนาคตถัดไป 1 ปีดีกว่า 2 ปี เมื่อเปรียบเทียบแบบจำลองที่ประกอบด้วยกำไรปีปัจจุบันเท่านั้น กับแบบจำลองที่ประกอบด้วยกำไรปีปัจจุบันและรายการกำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขายปีปัจจุบันพบว่า แบบจำลองที่รวมรายการกำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขายปีปัจจุบันสามารถอธิบายกำไรอนาคตได้สูงกว่า นอกจากนี้ ยังพบว่าแบบจำลองที่เพิ่มขนาดของกิจการปีปัจจุบันซึ่งเป็นตัวแปรควบคุมมีความสามารถในการอธิบายกำไรอนาคตเพิ่มขึ้น</p> ภัทรณัชชา โชติคุณากิตติ, ยศวินกาญจน์ กอบกาญจนพฤติ Copyright (c) 2022 วารสารสภาวิชาชีพบัญชี https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JFAC/article/view/255483 Wed, 31 Aug 2022 00:00:00 +0700