เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

  • 1. บทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับด้านการบัญชี
  • 2. บทความไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์จากวารสารอื่น ๆ การละเมิดลิขสิทธิ์เป็นความรับผิดชอบ ของผู้ส่งบทความโดยตรง
  • 3. บทความมีรูปแบบตามที่วารสารสภาวิชาชีพบัญชีกำหนด

ผู้เขียนบทความสามารถพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับ ข้อกำหนดในการส่งบทความ กระบวนการพิจารณาบทความ และตัวอย่างบทความต้นฉบับ จากเอกสารดังต่อไปนี้

1) ข้อกาหนดการส่งบทความ ดาวน์โหลด
2) กระบวนการพิจารณาบทความ ดาวน์โหลด
3) ตัวอย่างต้นฉบับบทความวิจัย (ภาษาไทย) ดาวน์โหลด
4) ตัวอย่างต้นฉบับบทความวิจัย (ภาษาอังกฤษ) ดาวน์โหลด
5) ตัวอย่างต้นฉบับบทความวิชาการ (ภาษาไทย) ดาวน์โหลด
6) ตัวอย่างต้นฉบับบทความวิชาการ (ภาษาอังกฤษ) ดาวน์โหลด