เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

  • 1. บทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับด้านการบัญชี
  • 2. บทความไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์จากวารสารอื่น ๆ การละเมิดลิขสิทธิ์เป็นความรับผิดชอบ ของผู้ส่งบทความโดยตรง
  • 3. บทความมีรูปแบบตามที่วารสารสภาวิชาชีพบัญชีกำหนด

ผู้เขียนบทความสามารถพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับ ข้อกำหนดในการส่งบทความ กระบวนการพิจารณาบทความ และตัวอย่างบทความต้นฉบับ จากเอกสารดังต่อไปนี้

1) ข้อกำหนดการส่งบทความ ดาวน์โหลด
2) กระบวนการพิจารณาบทความ

    2.1 กระบวนการพิจารณาบทความ ดาวน์โหลด

    2.2 Workflow กระบวนการพิจารณาตีพิมพ์บทความในวารสาร ดาวน์โหลด

3) ตัวอย่างต้นฉบับบทความวิจัย (ภาษาไทย) ดาวน์โหลด
4) ตัวอย่างต้นฉบับบทความวิจัย (ภาษาอังกฤษ) ดาวน์โหลด
5) ตัวอย่างต้นฉบับบทความวิชาการ (ภาษาไทย) ดาวน์โหลด
6) ตัวอย่างต้นฉบับบทความวิชาการ (ภาษาอังกฤษ) ดาวน์โหลด

  1. บทความทุกเรื่องที่ส่งเข้ามาพิจารณาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะต้องเขียนเอกสารอ้างอิง (References) แหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาใช้ในตอนท้ายของบทความและในเนื้อหา โดยให้เขียนอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

ในรูปแบบ APA Style 6th edition

  1. ผู้ส่งบทความต้องตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการอ้างอิงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่วารสารสภาวิชาชีพบัญชีกำหนดอย่างเคร่งครัด (บทความเรื่องใดที่มีรูปแบบการอ้างอิงที่ยังไม่เป็นไปตามที่วารสารกำหนด จะไม่ได้รับการส่งต่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความอ่านพิจารณาในขั้นตอนถัดไป)