ติดต่อ

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 133 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย ศุภธาดา
บรรณาธิการ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

คุณปัญญารส ลี้สมบูรณ์กิจ
เบอร์โทรศัพท์ 026852578