วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร

1. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพ ด้านการบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร ระบบสารสนเทศทางการบัญชี การตรวจสอบและควบคุม และด้านอื่นที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการบัญชี สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิตและนักศึกษา รวมถึงผู้ที่สนใจ

2. เพื่อสนับสนุนการนำผลงานวิชาการและผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

3. เพื่อสร้างเครือข่ายการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยระหว่างสภาวิชาชีพบัญชี กับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ : วารสารสภาวิชาชีพบัญชีรับพิจารณาบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับด้านการบัญชี โดยเป็นบทความที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์จากวารสารอื่น ๆ การละเมิดลิขสิทธิ์เป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง

กระบวนการพิจารณาบทความ บทความทุกบทความจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาความถูกต้องของบทความจากผู้ประเมินบทความ (Peer Review) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบทความนั้น ๆ อย่างน้อย 3 ท่าน โดยใช้วิธีการประเมินแบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อของแต่ละฝ่าย (Double Blinded Review) ทั้งนี้หาก ผู้ประเมินบทความมีข้อเสนอแนะให้ผู้เขียนปรับปรุงเพิ่มเติมหรือแก้ไขบทความ ผู้เขียนบทความจะต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน หลังจากได้รับผลการประเมิน

ประเภทของบทความ : บทความวิจัย (research article) และบทความวิชาการ (academic article)

ภาษาที่รับตีพิมพ์ : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

กำหนดออก : กำหนดการออกวารสารทุกราย 4 เดือนโดยออกปีละ 3 ฉบับ ได้แก่

ฉบับที่ 1 มกราคม ถึง เมษายน
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม ถึง​ สิงหาคม
ฉบับที่ 3 กันยายน ถึง ธันวาคม

 

เจ้าของวารสารสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์