การต่อต้านการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย นักบัญชีนับเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่ง ทั้งทางตรงและทางอ้อมในการมีส่วนช่วยร่วมแก้ปัญหาดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบตามปกติ หรือการตรวจอย่างเข้มข้นตามแนวทางการบัญชีนิติวิทยา การเปิดเผยข้อมูลทั้งข่าวดีข่าวร้าย ในรายงานประจำปีอย่างเที่ยงธรรมปราศจากอคติ รวมถึงความรวดเร็วในการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้เกิดการติดตามบังคับผลในการใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้สังคมประเทศชาติไม่ถูกเบียดบังเอาทรัพยากรส่วนรวมไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องในทางที่มิชอบ

นอกเหนือจากผลงานทางด้านวิชาการและด้านวิชาชีพแล้ว วารสารสภาวิชาชีพบัญชียินดีต้อนรับบทความวิจัยที่สร้างมูลค่าเพิ่มในการรณรงค์ประเด็นทางสังคมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อยอดขยายผลสำหรับการกำหนดนโยบายสาธารณะของผู้บริหารทั้งในหน่วยงานองค์กรอิสระ องค์กรด้านวิชาชีพ และแม้แต่ในภาครัฐที่ดูแลบริหารจัดการประเทศเพื่อการรังสรรค์สังคมไทยที่เป็นธรรม มีความโปร่งใส และการอยู่ร่วมกันของทุกภาคส่วนอย่างผาสุกยั่งยืนระยะยาวสืบไป

สาส์นจากบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย ศุภธาดา

อ่านเพิ่มเติม >>

ปีที่ 4 ฉบับที่ 11 (2565): วารสารสภาวิชาชีพบัญชี

ดูทุกฉบับ