กองบรรณาธิการ วารสารสภาวิชาชีพบัญชี

บรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย ศุภธาดา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี
ศาสตราจารย์วิโรจน์ เลาหะพันธุ์
นายวรวิทย์ เจนธนากุล
กองบรรณาธิการบริหารและกลั่นกรองบทความ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ บุณยเนตร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองบรรณาธิการ กลั่นกรองบทความ (ภายนอก) รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ปานมณี
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุภัทรกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษารัตน์ ธีรธร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์
มหาวิทยาลัยรังสิต
ดร.กรัณฑรัตน์ บุญญวัฒน์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดร.พเยีย เสงี่ยมวิบูล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์
นางนันทนา สังขวิจิตร
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
กองบรรณาธิการ กลั่นกรองบทความ (ภายนอก) นางสาวนิดาพร อัศวธีระเกียรติ์
นายธวัชชัย เกียรติกวานกุล
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นางสาวสัจภา ทองประสาร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นางธัญพร อธิกุลวริน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กองบรรณาธิการ กลั่นกรองบทความ (ภายนอก) นางบุษกร ธีระปัญญาชัย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ดร.อาทิตย์ ศรัทธาวรสิทธิ์
กรมสรรพากร
นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษีอากร
นายมานิต พาณิชย์กุล
ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน

นางวิไล บูรณกิตติโสภณ
นางมัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นางวารุณี ปรีดานนท์
นายธนกฤต ลิขิตวงษ์
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ
นางสายฝน อินทร์แก้ว
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย
ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด


ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
นักวิชาการอิสระ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย มิตรภานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมตตา เสมสมบูรณ์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต