กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของประธานกรรมการบริหารกับค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล