กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 4 ฉบับที่ 10 (2565): วารสารสภาวิชาชีพบัญชี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล