กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาบังคับใช้และความเกี่ยวข้องกับมูลค่าหลักทรัพย์: หลักฐานเชิงประจักษ์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล