การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาบังคับใช้และความเกี่ยวข้องกับมูลค่าหลักทรัพย์: หลักฐานเชิงประจักษ์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Main Article Content

ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์
นนทวรรณ ยมจินดา

บทคัดย่อ

       


งานวิจัยนี้ศึกษาผลกระทบจากการรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มาถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย (TFRS) โดยการทดสอบความเกี่ยวข้องของข้อมูลทางบัญชีกับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงเริ่มการนำมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศเข้ามาใช้โดยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างราคาตลาดของหลักทรัพย์กับมูลค่าทางบัญชีและกำไรต่อหุ้นโดยใช้ตัวแบบการวัดมูลค่าของ Ohlson (1995) ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าความเกี่ยวข้องระหว่างข้อมูลทางบัญชีและมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ไม่ได้มีการปรับตัวตามการรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่เข้ามาใช้แต่อย่างใด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Ball, R., & Brown, P. (1968). An empirical evaluation of accounting income numbers. Journal of accounting research, 6(2), 159-178.

Barth, M. E., Landsman, W. R., & Lang, M. H. (2008). International accounting standards and accounting quality. Journal of accounting research, 46(3), 467-498.

Collins, D. W., Maydew, E. L., & Weiss, I. S. (1997). Changes in the value – relevance of earnings and book values over the past forty years. Journal of accounting and economics, 24(1), 39-67.

Dechow, P. M., & Schrand, C. M. (2004). Earnings quality. Retrieved from http://csinvesting.org/ wp-content/uploads/2015/04/Defining-Earnings-Quality-CFA-Publication.pdf.

Ely, K., & Waymire, G. (1999). Accounting standard-setting organizations and earnings relevance: longitudinal evidence from NYSE common stocks, 1927-93. Journal of accounting Research, 37(2), 293-317.

Francis, J., & Schipper, K. (1999). Have financial statements lost their relevance?. Journal of accounting Research, 37(2), 319-352.

Kargin, S. (2013). The impact of IFRS on the value relevance of accounting information: Evidence from Turkish firms. International Journal of Economics and Finance, 5(4), 71-80.

Miller, M. H., & Modigliani, F. (1966). Some estimates of the cost of capital to the electric utility industry, 1954-57. The American Economic Review, 56(3), 333-391.

Ohlson, J. A. (1991). The theory of value and earnings, and an introduction to the Ball‐Brown analysis. Contemporary Accounting Research, 8(1), 1-19.

Ohlson, J. A. (1995). Earnings, book values, and dividends in equity valuation. Contemporary accounting research, 11(2), 661-687.

Samritpradit, P. (2002). A Study of factors influencing value – relevance of earnings and book value in the stock exchange of Thailand. Doctoral Dissertation, Department of Accountancy, Chulalongkorn University.

Yip, R. W., & Young, D. (2012). Does mandatory IFRS adoption improve information comparability?. The Accounting Review, 87(5), 1767-1789.