ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Main Article Content

ฐิติพรรณ ปราบพาล
ผศ. ดร. คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์

บทคัดย่อ

        การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเก็บข้อมูลงบการเงินในช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2562 จากฐานข้อมูลออนไลน์ SETSMART และข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเก็บข้อมูลจากรายงานประจำปี แบบฟอร์ม 56-1 มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงพรรณนา  โดยการใช้สถิติเชิงอนุมาน  ด้วยการวัดสหสัมพันธ์แบบเพียรสัน เพื่อวัดขนาดและทิศทางของความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปร  และวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ เพื่อวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหลาย ๆ ตัว กับตัวแปรตามทีละตัว


        ผลการศึกษา พบว่า อายุของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความสัมพันธ์กับผลการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบว่าเลขานุการบริษัทที่มีความรู้ ความชำนาญด้านกฎหมายและบัญชี มีอิทธิพลเชิงบวกต่ออัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และพบว่าอิทธิพลร่วมระหว่างกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท กับบริษัทที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูง จะส่งผลให้อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น สูงด้วย และนอกจากนี้ อิทธิพลร่วมระหว่างตัวแปรเลขานุการบริษัทที่มีความรู้ ความชำนาญด้านกฎหมายและบัญชีและการที่บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูง จะส่งผลให้บริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

ผศ. ดร. คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์, คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต

หัวหน้าหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (นานาชาติ) คณะบัญชี

มหาวิทยาลัยรังสิต

References

Agrawal, A., & Knoeber, C. R. (1996). Firm Performance and Mechanisms to Control Agency

Problems between Managers and Shareholders. Journal of Financial and Quantitative

Analysis, 31(3), 377-398.

Chuangmuthita, T., Songmuang, D., & Thengaummnuay, K. (2007). Relationship between board composition and corporate govermance of the listed companies in the Stock Exchange of Thailand. Kasetsart Applied Business Journal, 1(1), 17-26.

Donaldson, L., & Davis, J. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and

Shareholder Returns. Australian Journal of Management University of New South

Wales, 16(1), 49-64. doi:10.1177/031289629101600103

Francis, B. B., Hasan, I., & Wu, Q. (2012). Do corporate boards matter during the current

financial crisis. Review of Financial Economics, 21(2), 39-52.

Gujarati, N. D. (2004). Basic Econometrics (4th ed.). New York: The McGraw-Hill Companies.

Hair, J. F., Black, W.C., Babin, B. J., & Anderson, R.E. (2010). Multivariate Data Analysis

(7th ed.). Upper Saddle River: Pearson Education.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs

and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360.

Jumrirydararusmee, T. (2015). The Effect of Corporate Board and Chief Executive Officer

Characteristics on Corporations Listed by The Stock Exchange of Thailand

(Unpublished Independent Study). Thammasat University, Pathumthain.

Kakabadse, A., & Kakabadse, N. K. (2016). Company secretary: a role of breadth and Majesty.

Society and Business Review, 11(3), 333-349.

Khanthong, J., & Keerati-angkoon, K. (2017). Corporate Governance and Firm Performance of

Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand. Srinakharinwirot Business Journal,

(2), 42-54.

Kumankongpaisan, P. (2006). The Relationship between Board of Director Composition, Audit

Composition and Earnings Quality of Listed Companies in The Stock Exchange of

Thailand (Unpublished Master’s thesis). Chulalongkorn University, Bangkok.

Ladadas, S., & Suksonghong, K. (2019). The Relationship between the Nomination Committee

Remuneration Committee Family Ownership Structure and Firm Performance. Journal

of Liberal Arts and Management Science, 6(1), 30-45.

Limdumnern, P. (2018). The Relationship between Corporate Governance and Firm

Performance the Listed Companies in The Stock Exchange of Thailand, Construction

materials Sector Property Development Sector (Unpublished Independent Study).

University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok.

Morris, G. D., McKay, S., & Oates, A. (2009). Finance Director’s Handbook (5th ed.).

Burlington: Elsevier.

Junkaydt, N. (2011). The Relationship between Corporate Governance and Firm

Performance the Listed Companies in The Stock Exchange of Thailand SET 100

(Unpublished Independent Study). University of the Thai Chamber of Commerce,

Bangkok.

Ogbodo, O. C., & Akabuogu, N. J. (2018). Effect of Audit Quality on the Financial Performance

of Selected Banks in Nigeria. International Journal of Trend in Scientific Research and

Development, 3(1), 99-112.

Phakdee, A. (2018). The Effect of Board Characteristics on Firm Performance of The Listed

Companies in The Stock Exchange of Thailand. Valaya Alongkorn Research and

Development Journal, 13(1). 164-175.

Pongpunputtana, J. (2015). Mechanism of Good Corporate Governance and Firm

Performance: An Empirical Evidence from Thai-Listed Firms. Journal of Modern

Science, 8(1). 67-77.

Prachuabmoh, A., Meejaisue, P., Sakulitsariyaporn, C., & Jarupathirun, S. (2018). The

Relationship between Structure of the Board of Directors and the Oerformance of

Companies Listed on the Stock Exchang of Thailand. Kasem Bundit Jorunal, 19(Special

Edition), 126-141.

Prakobsaeng, K., & Petchchhedchoo, P. (2017). Corporate Governance Mechanisms, Politucal

Connection and Earnings Quality. Suthiparithat Journal, 31(99). 1-15.

Prongvitayagr, P., Hansa-vang, S., & Siriwattanakool, T. (2017). The Impact of Committees on

Financial Performance of The Listed Companies in The Stock Exchange of Thailand.

Rajapark Journal, 11(23), 87-102.

Salanoi, R. (2018). The Relationship between Board Structures of The Firm, Firm

Performance and stock’s volatility (Unpublished Independent Study). Thammasat

University, Pathumthain.

Samakketkarnpol, S., & Petchchhedchoo, P. (2018). The Relationship between Corporate

Governance Mechanisms and Management Fraud of The Companies Listed in The

Stock Exchange of Thailand. Suthiparithat Journal, 32(101). 92-109.

Srijunpetch, S. (2019). Corporate Governance, Firm Characteristics and Audit Quality:

Evidence from Thai Listed Companies. Journal of Business Administration, 8(1), 101-

Songja-riry, P. (2017). The Relationship between Audit Committee and Firm Performance of

Companies Listed in The Stock Exchange of Thailand. Journal of Suvarnabhumi

Institute of Technology, 5(1), 162-172.

Shaw, M. E. (1981). Group dynamics: the psychology of small group behavior. New York:

McGraw-Hill.

Tangphakorn, K. (1999). The Effectiveness of Board of Directors on the Performance of Listed

Companies. (Unpublished Master’s thesis). Chulalongkorn University, Bangkok.

Tangpol, S. (2015). The Relation between Firm Performance, Corporate Governance,

Corporate Ownership and Executive Compensation (Unpublished Independent Study).

Thammasat University, Pathumthain.

The Securities and Exchange Commission. (2004). Director’s Handbook. Retrieved from

http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/499a5.pdf

The Stock Exchange of Thailand. (2012). The Principles of Good Corporate Governance for

Listed Companies 2012. Retrieved from

https://www.sec.or.th/cgthailand/TH/Documents/Assessment/CGPrinciple2012Thai-

Eng.pdf

The Stock Exchange of Thailand. (2017). The Principles of Good Corporate Governance for

Listed Companies 2017. Retrieved from

https://www.sec.or.th/TH/Documents/CompanyHandbooksandGuidelines/CGcode2560_

th.pdf

Thunputtadom, P., & Bosakoranut, S. (2018). The Impacts of Corporate Governance

Mechanisms on Earnings Management of Companies Listed on The Stock Exchange of

Thailand. Ph.D. in Social Sciences Journal, (Special Issue), 104-119.

Viboonsiripong, S. (2006). Roies, Duties and Responsibilities of Company Secretary

(Unpublished Master’s thesis). Chulalongkorn University, Bangkok.

Wongsaichue, T.(2016, 17 October). Q&A 39_Collinearity & Multicolinearity Why should not

be more than .75 [ Video file]. Retrieved from

https://www.youtube.com/watch?v=cdfWsUMxa44

Worachattarn, Y. (2015A). Importance of Board Restructuring. Retrieved from

https://www.setsustainability.com/download/i48tfrexg5zcs3q. 98-99.

Worachattarn, Y. (2015B). Importance of Directors Recruiting. Retrieved from

https://www.setsustainability.com/download/a27cpybenl9iqzu. 96-97.

Yermack, D. (1996). Higher market valuation of companies with a small board of

directors. Journal of Financial Economics, 40(2), 185-212.