เผยแพร่แล้ว: 2016-07-13

แนวทางการบริหารองค์การด้วยหลักธรรม

ธีรพงษ์ บุญรักษา, นวพันธ์ วอกลาง

4-20

The Memoirs and Memorials of Jacques de Coutre: Security

พนิดา จงสุขสมสกุล

114-118