กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการตลาดของสถาบันแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศในจังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

พิมลพรรณ จันทร์เจริญ
กิตติมา ชาญวิชัย

บทคัดย่อ

สถาบันแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศในปัจจุบัน มีการแข่งขันสูงมาก ผู้วิจัยต้องการศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการตลาดของสถาบันแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญเป็นอันดับสองรองจากกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการลดช่องว่างทางเศรษฐกิจของธุรกิจบริการด้านการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 2. เพื่อศึกษาการใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของสถาบันแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศในจังหวัดเชียงใหม่

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารการตลาดของสถาบันแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งหมด 3 บริษัท จำนวน 6 คน และการศึกษาค้นคว้าทางเอกสาร เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมิถุนายน 2557 - มีนาคม 2558

ผลการวิจัยพบว่า สถาบันแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศในจังหวัดเชียงใหม่ มีการนำแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการไปใช้ โดยอาศัยการผสานเครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการหลากหลายประเภท เครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ การตลาดแบบออนไลน์ การตลาดทางตรง และการขายโดยใช้พนักงานขาย ทำให้กระบวนการสื่อสารของสถาบันทั้งภายในและภายนอกองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ภาพลักษณ์ขององค์กรมีแนวโน้มที่ดียิ่งขึ้น ปัญหาและอุปสรรคที่พบส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากปัญหาภายใน แต่ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลที่มีการเปลี่ยนแปลงวันเปิด - ปิดภาคเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับประเทศสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นต้น

An Integrated Marketing Communications Strategies for Marketing Promotion in International Education Agencies in Chiang Mai Province

The growth of international education agencies in Thailand has undeniably been competing at a high level. This study focuses on studying IMC strategies for marketing promotion in international education agencies in Chiang Mai Province, the second largest business area following Bangkok. The objectives are
1) to study how to use IMC strategies 2) to study how to use IMC tools 3) to study the obstacles for using IMC strategies.

This study use the qualitative research methodology which focuses on in-depth interviews and documentary investigation. The data collection period is from June 2014 to March 2015.

The result revealed that the international education agencies in Chiang Mai Province have applied IMC for their marketing communication strategies. The most influential tools were interactive/internet marketing and direct marketing such as printed media and personal sales.  These also strengthen the images of the company. Most of obstacles were caused by external factors such as the changing government policies.

 

DOI: http://dx.doi.org/10.14456/becj.2016.22

 


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research article)

References

พิมลพรรณ จันทร์เจริญ และกิตติมา ชาญวิชัย. (2559). กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการตลาดของสถาบันแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศในจังหวัดเชียงใหม่. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, 11(พิเศษ), 73-86.