ลักษณะทางจิต ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม และบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรม การทำงานตามค่านิยมสร้างสรรค์ของข้าราชการตำรวจนครบาล

Main Article Content

สรธรรศจ์ เอี่ยมละออ
กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงานตามค่านิยมสร้างสรรค์ของข้าราชการตำรวจนครบาล และสร้างสมการในการพยากรณ์พฤติกรรมการทำงานตามค่านิยมสร้างสรรค์ของข้าราชการตำรวจนครบาล กลุ่มตัวอย่างคือ ข้าราชการตำรวจนครบาล สังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 1-9 กองบัญชาการตำรวจนครบาล จำนวน 409 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอยพหุคูณเชิง ด้วยวิธี Enter

ผลการวิจัยพบว่าตัวแปรสามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการทำงานตามค่านิยมสร้างสรรค์ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ร้อยละ 66.8 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้

พฤติกรรมการทำงานตามค่านิยมสร้างสรรค์ = .513 (บรรยากาศองค์การ) + .381 (ความฉลาดทางจริยธรรม)

Psychological Characteristics, Ethical Leadership and Organizational Climate in Relation to Core-Value-Based Work Behaviors of the Metropolitan Police 

The propose of this research was to study the relationship of factors influencing core-value-based work behaviors of the metropolitan police and propose an equation to forecast core-value-based work behaviors of the metropolitan police. The sample chosen in this study included 409 metropolitan police in the metropolitan police division 1-9, Metropolitan Police Bureau. Inferential statistics used for data analysis included Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, Pearson Correlation Coefficient and Enter Multiple Regression.

The results revealed that the forecasted factors of core-value-based work behaviors of the metropolitan police could significantly predict work behaviors at .05 statistical levels with 66.8 percentage. The equation of the finding was presented as follows: Core-Value-Based work behaviors = .513 (Organization climate) +.381 (Moral intelligence).

 

DOI: http://dx.doi.org/10.14456/becj.2016.23

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research article)

References

สรธรรศจ์ เอี่ยมละออ และ กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์. (2559). ลักษณะทางจิต ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม และบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรม การทำงานตามค่านิยมสร้างสรรค์ของข้าราชการตำรวจนครบาล. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, 11(พิเศษ), 87-100.