กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผู้ค้าปลีกโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน ที่มีผลต่อการเลือกใช้ของนิสิต – นักศึกษา จังหวัดพิษณุโลก

Main Article Content

ทรงพล ชุมนุมวัฒน์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการศึกษาปัจจัยทางการสื่อสารการตลาดผู้ค้าปลีกโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนที่มีผลต่อการเลือกใช้ของนิสิต-นักศึกษา จังหวัดพิษณุโลก และศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของผู้ค้าปลีกโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนในจังหวัดพิษณุโลก โดยมีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 397 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลของนิสิต-นักศึกษาร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ค้าปลีกโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 10 คน และใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า ส่วนใหญ่ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ช่วงอายุ 20-21 ปี รายได้เฉลี่ยอยู่ที่ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท ยี่ห้อโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นยี่ห้อ samsung อยู่ในช่วงราคามากกว่า 23,001 บาท ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลมากที่สุดก่อนการซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน คือ ชื่อเสียงของร้านค้า ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลมากที่สุดระหว่างการซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน คือ คุณภาพของสินค้าไม่แตกต่างกับสินค้าของศูนย์บริการ สามารถต่อรองราคาได้ตามตกลง และสินค้าภายในร้านมีให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและรุ่น ตามลำดับ และปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลมากที่สุดหลังการซื้อ คือไม่เสียค่าบริการหลังการขายเมื่อนำเครื่องเข้ามารับการบริการ

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของผู้ค้าปลีกโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือร้านโทรศัพท์ตู้นั้นพบว่า กลยุทธ์การสื่อสารที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นกลยุทธ์ในการพูดคุยหรือการสื่อสารแบบปากต่อปาก ในการพูดคุยเพื่อการโน้มน้าวใจรวมถึงทำให้ได้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ กลยุทธ์ที่เป็นเอกลักษณ์มากที่สุดคือ กลยุทธ์การสร้างความโดดเด่นในการบริการอย่างเฉพาะเจาะจง คือการบริการด้วยความจริงใจและรอยยิ้มตลอดการบริการ

Marketing Communication Strategies of Retailers that Affect the Selection of Smartphones of Students in Phitsanulok

The purposes of this research were 1) to study the awareness in marketing communication of retailers that affects the selection of smartphones by students in Phitsanulok Province, and 2) to study the marketing communication strategies of smartphone retailers in Phitsanulok Province. A questionnaire was used as an instrument to collect the data from 397 students together with observations and in-depth interviews of retailers in the smartphone markets.

The results of the research showed that most of the samples were women aged 20-21 years with having less than 10,000 baht/month of salary. They largely owned Samsung smartphones with the price higher than 23,001 baht. An influential factor before purchasing for students in Phitsanulok was the retailer reputation. However, during the purchase, other important factors were after-sale service the quality of products (there was no difference among dealers), the ability to bargain and the product varieties. The most influential factors after the purchase was free.

The marketing communication strategies of most retailers were word of mouth and persuasive conversation to learn more about the consumers’ desire and to gain closer relation with the target consumers. The unique strategies discovered in this research were to keep smiling and to be sincere in all the services. (Creating distinctive service strategies).


DOI: http://dx.doi.org/10.14456/becj.2016.21

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research article)

References

ทรงพล ชุมนุมวัฒน์. (2559). กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผู้ค้าปลีกโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน ที่มีผลต่อการเลือกใช้ของนิสิต – นักศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, 11(พิเศษ), 62-72.