ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ในอุตสาหกรรมยานยนต์ นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง

Main Article Content

สุภาวิตา ผลเจริญ
ฐิติมา ไชยะกุล

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจเพื่อทดสอบวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง จาก 5 บริษัท จำนวน 400 ตัวอย่าง จากพนักงาน 3 ระดับ คือ ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงานปฏิบัติการและสำนักงาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบได้แก่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิเคราะห์พบว่า การรับรู้ การสื่อสาร การสนับสนุนขององค์การมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ที่ระดับความเชื่อมั่น 99.99 และสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 41.10

Factors Influencing the Participations in Continuous Improvement (Kaizen) in Automobile Industry in Eastern Seaboard Industry Estates, Rayong Province

Abstract

The objective of this research was to study for factors influencing the participations in continuous improvement (Kaizen). This research was based on a survey to test the effects of the objective above. The sample data collected in this study were from the employees in the Automobile Industry in Eastern Seaboard Industry Estates, Rayong Province. The 400 samples of this research were from 5 companies. The work positions were from 3 levels of management, level supervisor, level operation and officer. The statistical methods used for analysis were Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient and Multiple Regression Analysis. The results showed that: The perception, communications and organization support showed positive correlations with the participation in continuous improvement at 99.99 % and were able to jointly predict at 41.10 percent.

 

DOI: http://dx.doi.org/10.14456/becj.2016.24

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research article)

References

สุภาวิตา ผลเจริญ และ ฐิติมา ไชยะกุล. (2559). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ในอุตสาหกรรมยานยนต์ นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง, วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, 11(พิเศษ), 101-113.