โฆษกกระทรวง : พลังข่าวสารพีอาร์อีกมิติ

Main Article Content

ไพศาล อินทสิงห์

บทคัดย่อ

Ministry Spokesperson: One of the Powerful PR men

แนวทางการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล ปีนี้จะดำเนินการเป็นรูปเป็นร่างมากกว่าเดิม โดยกำหนดว่า ในแต่ละกระทรวงต้องเสนอโฆษกกระทรวงขึ้นมาใหม่ ซึ่งนายกรัฐมนตรีย้ำว่า ต้องเฟ้นหาโฆษกที่มีศักยภาพ มีขีดความสามารถ และเสนอให้ ครม. ผ่านความเห็นชอบด้วย จากนั้นจะเปิดเผยให้สื่อมวลชนทราบ” พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกรัฐบาลกล่าว และว่า “เพื่อให้การทำงานประสานกันมากขึ้น โดยอาจต้องมีโฆษกของกลุ่มงานด้วย และนายกรัฐมนตรีจะลดการชี้แจงของตัวเองลง จากนี้ไปเจ้ากระทรวง ปลัดกระทรวง จะต้องชี้แจงงานของตัวเองมากขึ้นในรายละเอียด หากมีเรื่องสำคัญต้องชี้แจง” (สำนักข่าวไทย 5 มกราคม 2559)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.14456/becj.2016.16

Article Details

บท
บทความกิตติมศักดิ์ (Honorary article)

References

ไพศาล อินทสิงห์. (2559). โฆษกกระทรวง : พลังข่าวสารพีอาร์อีกมิติ. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสือ่สาร, 1(พิเศษ), 1-3.