เผยแพร่แล้ว: 2021-04-30

สมรรถนะผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21

ธีรพงษ์ บุญรักษา, นันทิยา ดวงภุมเมศ, กรญาณ์ เตชะวงค์เสถียร

143-162