การใช้ระบบการควบคุมทางการบริหารในการจัดการความขัดแย้งของวัตถุประสงค์ สำหรับกิจการเพื่อสังคม

Main Article Content

วราภรณ์ โพธิผละ

บทคัดย่อ

กิจการเพื่อสังคมเป็นองค์กรที่มีลักษณะเฉพาะคือมีการรวมเอาสองวัตถุประสงค์ระหว่างการสร้างประโยชน์ทางสังคมและการแสวงหากำไรทางธุรกิจเข้าไว้ด้วยกันซึ่งวัตถุประสงค์ที่มีแรงจูงใจแตกต่างกันนี้อาจทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้ จึงมีการศึกษาที่ได้เสนอกรอบแนวคิดทางทฤษฎีเพื่อแก้ไขความขัดแย้งของวัตถุประสงค์แต่การศึกษาที่ให้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ยังมีอยู่น้อย และบางการศึกษาได้เสนอให้ใช้การวัดผลงานที่ชัดเจนของแต่ละวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดความขัดแย้ง ในขณะที่การวัดผลงานเป็นเพียงกระบวนการหนึ่งของระบบการควบคุมทางการบริหาร การศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการอื่นของระบบการควบคุมทางการบริหารยังมีอยู่น้อย ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการศึกษาที่ให้หลักฐานเชิงประจักษ์ว่าระบบการควบคุมทางการบริหารสามารถช่วยจัดการความขัดแย้งระหว่างวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันของกิจการเพื่อสังคมได้อย่างไร งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้กรอบแนวคิดของระบบการควบคุมทางการบริหารที่เสนอโดย Tessier and Otley (2012) และใช้ตัวอย่างจากกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่าการควบคุมทางสังคมเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการช่วยจัดการความขัดแย้งระหว่างวัตถุประสงค์ได้ ผลของงานวิจัยนี้จึงเป็นการต่อยอดงานวิจัยโดยนำระบบการควบคุมทางการบริหารมาใช้ในรูปแบบองค์กรแบบผสม เช่น ในกิจการเพื่อสังคม และสามารถแนะนำวิธีการจัดการความขัดแย้งของวัตถุประสงค์ในทางปฏิบัติสำหรับกิจการเพื่อสังคมได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research article)

References

Ansari, S. L. (1977). An integrated approach to control system design. Accounting, Organizations and Society, 2(2), 101-112. doi:http://dx.doi.org/10.1016/0361-3682(77)90027-7

Asian Development Bank. (2013). Poverty Analysis (Summary). Country Partnership Strategy: Thailand 2013-2016. Retrieved from https://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/cps-geo-2014-2018-pa.pdf

Austin, J., Stevenson, H., & Wei-Skillern, J. (2006). Social and Commercial Entrepreneurship: Same, Different, or Both? Entrepreneurship Theory and Practice, 30(1), 1-22. doi:10.1111/j.1540-6520.2006.00107.x

Baxter, P., & Jack, S. (2010). Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers. The Qualitative Report, 13(4), 544-559.

Chenhall, R. H. (2003). Management control systems design within its organizational context: findings from contingency-based research and directions for the future. Accounting, Organizations and Society, 28(2), 127-168. doi:http://dx.doi.org/10.1016/S0361-3682(01)00027-7

Chenhall, R. H., Hall, M., & Smith, D. (2010). Social capital and management control systems: A study of a non-government organization. Accounting, Organizations and Society, 35(8), 737-756. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.aos.2010.09.006

Defourny, J., & Kim, S.-Y. (2011). Emerging models of social enterprise in Eastern Asia: a cross‐country analysis. Social Enterprise Journal, 7(1), 86-111. doi:doi:10.1108/17508611111130176

Defourny, J., & Nyssens, M. (2008). Social enterprise in Europe: recent trends and developments. Social Enterprise Journal, 4(3), 202-228. doi:doi:10.1108/17508610810922703

Doherty, B., Haugh, H., & Lyon, F. (2014). Social Enterprises as Hybrid Organizations: A Review and Research Agenda. International Journal of Management Reviews, 16(4), 417-436. doi:10.1111/ijmr.12028

Ebrahim, A., Battilana, J., & Mair, J. (2014). The governance of social enterprises: Mission drift and accountability challenges in hybrid organizations. Research in Organizational Behavior, 34, 81-100. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.riob.2014.09.001

Eisenhardt, K. M. (1989). Building Theory From Case Study Research. Academy of Management Review, 14(4), 532-550. doi:10.2307/258557

Flamholtz, E. G., Das, T. K., & Tsui, A. S. (1985). Toward an integrative framework of organizational control. Accounting, Organizations and Society, 10(1), 35-50.

Haugh, H. (2005). A research agenda for social entrepreneurship. Social Enterprise Journal, 1(1), 1-12. doi:doi:10.1108/17508610580000703

Hussey, A. (1993). Rapid Industrialization in Thailand 1986-1991. Geographical Review, 83(1), 14-28. doi:10.2307/215377

Kerlin, J. A. (2006). Social Enterprise in the United States and Europe: Understanding and Learning from the Differences. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 17(3), 246. doi:10.1007/s11266-006-9016-2

Malmi, T., & Brown, D. A. (2008). Management control systems as a package—Opportunities, challenges and research directions. Management Accounting Research, 19(4), 287-300. doi:http://doi.org/10.1016/j.mar.2008.09.003

Mata, J. a. P., Pedro,. (1994). Life Duration of New Firms. The Journal of Industrial Economics, 42(3), 227-245. doi:10.2307/2950567

Otley, & Berry. (1980). Control, organisation and accounting. Accounting, Organizations and Society, 5(2), 231-244. doi:http://dx.doi.org/10.1016/0361-3682(80)90012-4

Ouchi, W. (1979). A Conceptual Framework for Design of Organisational Control Mechanism (Vol. 25).

Phillips, B. D., & Kirchhoff, B. A. (1989). Formation, growth and survival; Small firm dynamics in the U.S. Economy. Small Business Economics, 1(1), 65-74. doi:10.1007/bf00389917

Royal Thai Government. (2011). The Eleventh National Economic and Social Developement Plan (2012 - 2016) ...

Schneider, A. (2016). Social Entrepreneurship, Entrepreneurship, Collectivism, and Everything in Between: Prototypes and Continuous Dimensions. Public Administration Review, n/a-n/a. doi:10.1111/puar.12635

Simons, R. (1990). The role of management control systems in creating competitive advantage: New perspectives. Accounting, Organizations and Society, 15(1), 127-143. doi:http://dx.doi.org/10.1016/0361-3682(90)90018-P

Simons, R. (1995). Levers of control: How managers use innovative control systems to drive strategic renewal. Boston, Mass: Harvard Business School Press.

Smith, W. K., Gonin, M., & Besharov, M. L. (2013). Managing Social-Business Tensions: A Review and Research Agenda for Social Enterprise. Business Ethics Quarterly, 23(3), 407-442.

Tessier, S., & Otley, D. (2012). A conceptual development of Simons’ Levers of Control framework. Management Accounting Research, 23(3), 171-185. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.mar.2012.04.003

Vieira, R., Ha, T. T. L., & O' Dwyer, B. (2013). Interplay of Management Control Systems and Social Enterprises: A Case Study of a Social Enterprise in Vietnam. Paper presented at the The Seventh Asia Pacific Interdisciplinary Research in Accounting Conference, Kobe, Japan. http://www.apira2013.org/

World Bank. (2018, 11 August 2020). Thailand Overview. Retrieved from http://www.worldbank.org/en/country/thailand/overview

Yin, R. K. (2003). Case Study Research: Design and Methods, 3rd Edition. Sage publications.