การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้พิการทางสายตา กรณีศึกษา โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปภัมถ์ จังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

นุชสรา กันฟัก
กิตติมา ชาญวิชัย

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ ศึกษาเรื่อง การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้พิการทางสายตา โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปภัมถ์ จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาถึงการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ของผู้พิการทางสายตา 2) เพื่อศึกษาการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้พิการทางสายตา 3) เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้พิการทางสายตาผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้ให้ข้อมูลคือกลุ่มนักเรียนผู้พิการทางสายตา ทั้งหมด 28 คน โดยใช้วิธีคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)  ผลการวิจัย พบว่า การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ในด้านอุปกรณ์นิยมใช้โทรศัพท์มือถือ โปรแกรมที่ช่วยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลใช้เข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์นิยมใช้งานผ่านโปรแกรม Talk back การสื่อสารสังคมออนไลน์ที่นิยม ใช้ คือ Facebook, Youtube และ Line ตามลำดับ ปัญหาและอุปสรรค ที่พบในงานวิจัยสำหรับการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ของผู้พิการทางสายตา พบว่า ความเร็วของอินเตอร์เน็ตมีผลต่อการใช้งาน ในพื้นที่สาธารณะยังไม่มีโปรแกรมที่สามารถเอื้ออำนวยในการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ของผู้พิการทางสายตา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research article)

References

Wingwarin, K. (2013). Meaning and type of Social Media Communication. Retrieved March 2019, 22 from http://phatcharapornsimkham.blogspot.com/

Suetrong, C. (2007). The access to and use of information on the internet by visually impaired people in Thailand. Master thesis, M.A., chulalongkorn university, Bangkok.

Buranakarn, D. (2001). A study of expectations and satisfaction of visually impaired people towards the media at Bangkok. Thammasat University, Bangkok.

Chonthannon, B. (1992). Rehabilitation of youth with disabilities in education / type of disability. Retrieved March 2018, 18 from http://saranukromthai.or.th

Thai Journals Online (2011). The Usefulness of Online Social Media and Ethical Effects upon News Reporting Among Journalists,31(1), Bangkok University, Bangkok

Watit, W. (2014). A Study of current communication pattern of Buddhism tothe new generation in Thailand. The Secretariat of the Senate.

Jatupornpitak, S. (2005). The Usage of internet and the change in lifestyle of the bilds. Master thesis, M.A., Dhurakij Pundit University, Bangkok.

Electronic Transactions Development Agency. (2016) Trust on Internet. Retrieved December 03,2019, from http://203.155.220.230/bmainfo/data_DDS/document/Get-of-Internet-2-E-Book

Jitjakool, I. (2010). Communication via internet of the blind [electronic resource. Master thesis, M.A., Dhurakij Pundit University, Bangkok.