แนวทางการสร้างผู้ประกอบการสำหรับกลุ่มผู้พิการ ในโครงการนำร่อง กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Main Article Content

ศิริรัตน์ สัยวุฒิ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแนวทางการเป็นผู้ประกอบการของกลุ่มผู้พิการ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) สัมภาษณ์ตัวแทนผู้พิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) จำนวน 28 คน สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ และสุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) โดยใช้แบบทดสอบความเป็นผู้ประกอบการ (Test) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล แปลค่าผลคะแนนตามวิธี PECs ตรวจสอบความแม่นตรงของข้อมูลด้วยวิธีการสามเส้าของแหล่งข้อมูล (Data Triangulation) ผลการวิจัยพบว่า ผู้พิการมีสมรรถนะที่จะสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ สมรรถนะแห่งความสำเร็จ สมรรถนะการวางแผน สมรรถนะแห่งอำนาจ โดยได้เสนอ 2 แนวทางในการสร้างความเป็นผู้ประกอบการให้กับกลุ่มผู้พิการ ได้แก่ แนวทางในการสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ และแนวทางในการจัดตั้งธุรกิจ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research article)

References

Abarca, A., Amoros, J., Moehring, J. and Schneider, K. (2015). The Education and Training for Success Programme Project acronym: women entrepreneurs. Journal of Global Entrepreneurship Research Association. 1(6), 1-15.

Awang, A., Amran, S., Nor, M., Ibrahim, I. and Razali, M. (2016). Individual entrepreneurial orientation impact on entrepreneurial intention: Intervening effect of pbc and subjective norm. Journal of Entrepreneurship, Business and Economics, 4(2), 94-129

Ayutthaya Provincial Development and Human Security Office. (2016). Report on disabled situation information in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. Retrieved June 10, 2017, from http://www.ayutthaya.m-society.go.th/.

Ayutthaya Province. (2020). Annual Plan of Phra Nakhon Si Ayutthaya Province B.E. 2561-2565. . Retrieved May 25, 2019, from https://www.ayutthaya.go.th/strategic/FileData/pdf/new_140520150110.pdf.

Brazeal, D. and Herbert, T.. (1999). The genesis of entrepreneurship. Entrepreneurship: Theory and Practice Journal, 23(3), 29-46.

Buasamlee, B. and Mongkolsawadi, S. (2015). Social Enterprise Development of Persons with Disabilities Groups. In The Seventh National Conference on Persons with Disabilities (pp. 183-192). Bangkok: Empowering Independent Living for Persons with Disabilities and Partners

Business Model Canvas Thailand. (2015). What is a Business Model Canvas: How is it different from a Business Plan?. Retrieved May 26, 2019, from https://bmcthailand.com/business-model-canvas/)

Bygrave, W.D. and Zacharakis, A. (2011). Entrepreneurship. (2nd ed.). Hoboken. NJ: John Wiley and Sons.

Clercq, D. and Honig B. (2011). Entrepreneurship as an integrating mechanism for disadvantaged persons. Journal Entrepreneurship and Rehional Development, 23,(1), 5-6,353-372,2011.

Dakung, R., Orobia, L., Munene, J. and Baulnywa, W. (2017). The role of entrepreneurship education in shaping entrepreneurial action of disabled students in Nigeria. Journal of Small Business & Entrepreneurship, 29(4), 293-311.

Department of Empowerment of Persons with Disabilities. (2017). Report on disabled situation information in Thailand. Bangkok: Ministry of Social Development and Human Security.

Department of Empowerment of Persons with Disabilities. (2017). The Rehabilitation of Disabled Persons Act, B.E. 2534. Retrieved June 25, 2017, from http://dep.go.th/Content/View/4406/1.

Department of Industrial Promotion. (2016). Entrepuenewship and New Venture. Retrieved June 8, 2017, from http://www.businessbaubados.com.

Department of Public Welfare. (1997). The Rehabilitation of Disabled Persons Act, B.E. 2534. Bangkok: Department of Public Welfare

Dusek, G., Yurova, Y. and Ruppel, C. (2015). Using social media and targeted snowball sampling to survey a hard-to-reach population: A case study. International Journal of Doctoral Studies, 10(8), 279-299.

FARGION, Gevorgianiene, V. and Lievens, P. (2011). Developing entrepreneurship in social work through international education. Reflections on a European intensive programme, The Journal of Social Work Education 30(8), 964-980.

Frederick, H., Kuratko, D. and Hodgetts, R. (2006). Entrepreneurship: Theory, Process, Practice, Asia-Pacific, 2007. 321-672.

Frese, M. (2000). Success and failure of microbusiness owners in Africa: A

Foundation for Children with Disabilities. (2018). CBR (Community – Based Rehabilitation) Forum. Retrieved August 20, 2019, from http://fcdthailand.org/.

Harsh, S. (2011). Purposeful sampling in qualitative research synthesis. Qualitative research journal, 11(2), 63-75.

Hammerman, Susan and Maikowski, Stephen. (1981). The economics of Disability international perspection. New York

Hisrich, M. P. (2002). Entrepreneurship (5th ed.). New York: Mc Graw-Hill lrwin.

Hisrich, R. D. , Peter, M. P. , and Shepherd, D. A. (2010). Entrepreneurship. New York: McGrawHill.

Hoffmann, J., Sheldon, K., Minskoff, E., Sautter, S., Steidle, E., Baker, D., Bailey, M. and Echols, L. and et al. (1987). Need of Learning Disabled Adults, Sage Journal, 20(1), 43-52

Hongngam, K. (2015). The Study on the Relationships of Vocational Skills of Persons with Disabilities and the Demands of Business Establishments. In The Seventh National Conference on Persons with Disabilities (pp. 193-201). Bangkok: Empowering Independent Living for Persons with Disabilities and Partners http://ssrn.com/abstract=983191

International Classification of Functioning, Disability and Health. Defining disability definitions with concepts “ICF”: ICF (International Classification of Functioning), pp. 12–13.

International Labour Organization. (2003). Moving Forward: Toward decent work for people with disabilities-Example of good practices in vocational training and employment from Asia and the Pacific. Thailand: International Labour Office.

Janejitvanich, J. (2019). Factors Related to Career Success of Persons with Disabilities who are Self-employed. The Journal of Social Work, 27(1), 111-136.

Jaturong, K. (2015). Quality of Life Persons with Disabilities: The Reflection from Evaluation of The 4th Quality of Life Development Plan (๒๐๑๒ - ๒๐๑๖). In The Seventh National Conference on Persons with Disabilities (pp. 33-58). Bangkok: Empowering Independent Living for Persons with Disabilities and Partners

Joseph Schumpeter. (1930).Capitalism, Socialism and Democracy. (3rd ed.). United States. Harper Collins Publishers Inc.

Kiatsiriroat, P. (2016). Job Requirement of Disabled. Retrieved June 5, 2017, from http://www.gotoknow.org2posts/145285

Krupa T. (1998). The consumer-run business:people with psychiatric disabilities as entrepreneurs. The Journal of work, 11(1), 3-10.

Kuemmerle W. (2002). A test for the Fainthearted, Harvard: Business Review. P 24-25, 2002.

Kuratko, D. and Hodgetts. R. (1998). Entrepreneurship: A Contemporary approach Fort Worth. (4th ed.). N.p. pp. 24-30.

Leaungsomnapa, P., Promproh, S. and Khanwiset, S. (2016). Quality of life, problems and needs’s disable persons in responsibility of Thachang Subdistrict Administrative Organization, Chanthaburi Province. The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center, 28(2), 98-109.

Lertpachin, C, Wingwon, B. and Pormgthep, M. (2011). The Affecting Success of Entrepreneurship and Strategic Management in Northern Region. Lampang: Lampang Rajabhat Institute of Research and Development. pp. 1-32.

Lorenzo T., Niekerk, V. and Mdlokolo, P. (2007). Economic empowerment and black disabled entrepreneurs: Negotiating partnerships in Cape Town, South Africa. The Journal Disability and Rehabilitation, 29(5), 429-436.

Maritz A., and Laferriere R. (2016). Entrepreneurship and self-employment for people with disabilities. Australian Journal of Career Development, 25(2), 45-54.

McClelland, D. (1973). Testing for Competence rather than Intelligence. American Psychologist. Retrieved July 1, 2017, from www.ei. Haygroup.com

McClelland, D. (1987). Characteristics of successful entrepreneurs. The Journal Creation Behavior, 21 (1), 18-21.

Metcalf, J. (1998). DK illustrated Oxford Dictionary. London: Dorling Kindersley and Oxford University Press.

Moore, Barry P. 1969. Biochemical studies in termites. In: Krishna, K.; Weesner, P.M., eds. Biology of termites, Vol. I. New York: Academic Press; 407-432.

National Office for Empowerment of Persons with Disabilities. (2017). Development Plan Disabled People act No. 5 Area 2560-2564., Bangkok: Ministry of Social Development and Human Security.

National Office for Empowerment of Persons with Disabilities. (2007). Empowerment Of Persons With Disabilities Act, B.E. 2550 (2007)., Bangkok: Ministry of Social Development and Human Security.

National Office for Empowerment of Persons with Disabilities. (2007). Empowerment Of Persons With Disabilities Act, B.E. 2534 (1991)., Bangkok: Royal Institute Dictionary

Niekerk L., V., and et al. (2005). Understanding partnerships in developing disabled entrepreneurs through participatory action research, The Journal Disability and Rehabilitation 28(5), 323-331, 2005.

Office for Empowerment of Persons with Disabilities Ministry of Social Development and Human Security. (2012). Report on disabled situation information in Thailand. Retrieved June 7, 2017, from https://www.gotoknow.org/posts/60712

Office of the Council of State. (2007). Empowerment of Persons with Disabilities Act, B.E. 2550. Retrieved June 26, 2017, from http://law.m-society.go.th/law2016/law/view/551.

Office of the Royal Society. (1999). Royal Institute Dictionary. Bangkok: Royal Institute Dictionary.

Office of the Vocational Education Commission. (2013). Manual of Incubation Center. Retrieved June 25, 2017, from http://www.kctc.ac.th/kctc2013/P_Planning/Plan_Songserm/Data_Song/Data%20(2).pd

Osterwalder, A. and Pigneur, Y. (2010). Business model generation: A handbook for visionaries, game changers, and challengers. Hoboken, NJ: John Wiley.

Othaganont, B. (2016). The Characteristics of Entrepreneurs Affecting the Business Success. Retrieved June 15, 2017, from http://www.businessbaubados.com.

Pagan, R. (2009). Self-employment among people with disabilities: evidence for Europe. Journal Disability & Society, 24(2), 217-229.

Prapavadee. (2015). Business thinking is not small: small business caused by the heart and not small thinking from disabled People. Knowledge Bank: Health Systems Research Institute (HSRI).

Robbins and Stephen P. (2001). Organizational Behavior. (9th ed.). New Jersey : Prentic Hall.

Robinson, J.A. (2004). Foundation of Entrepreneurship, Available at: Psychological Approach. United State of America: West Port: Greenwood Publishing Group.

Saranyoo, P. (2014). Business and Service Subject. Retrieved August 17, 2019, from https://saranyoo06.wordpress.com/.

Schumpeter, J. (1931), The Theory of the Business Cycle, Keizaigaku Ronshu. The Journal of Economics, 4(1), 1-32.

Suvittawat, A. (2018). Entrepreneurial Passion Domains Small and Medium Enterprises (SMEs): A Case Study of Lower Northeastern Thailand. Nakhon Ratchasima: Suranaree University of Technology.

Tanprayoon, P. (2016). Factor of Entrepreneurial Characteristics and Success of Small and Medium Enterprise Entrepreneurs Angthong Provinced. The Journal of Mahasarakham University Humanities and Social Sciences, 35(1), 155-163.

Timmons, J. (2003), New Venture Creation, (6th ed.), McGraw-Hill, New York, NY.

The Redemptorist Foundation for People with Disabilities. (2014). Patterns and guidelines for career promotion or welfare for the disabled. Bangkok National Office for Empowerment of Persons with Disabilities Ministry of Social Development and Human Security.

The Sustainability of Well-being for Thai People. (2016). The Quality of Life of Disabled People Program: Well-Being at Work, , Bangkok: Social Innovation Foundation.

Thechatakerng, P, (2014). Developing Women Entrepreneurship toward women farmers in Sansai, Chiangmai. Chiangmai: Maejo University. pp. 1-54.

Ulrich, D., Losey, M. and Lake, G. (1997). Tomorrow’s HR management: 48 Thought Leaders Call for Change. NewYork: John Wiley and Son.

Verdonschot M., Witte, L.,Reichrath, E., Buntinx, W. and Curfs, L. (2009). Community participation of people with an intellectual disability: a review of empirical findings. Journal of Intellectual Disability Research, 53(4), 303-318.

Verma, S., Pratibha, V. and Rao, M. (2016). Influence of individual and socio-cultural factors on entrepreneurial intention. South Asian Journal of Management, 23(1), 33–56. Webster Dictionary. (2000). Dictionary.

Wingwon, B. and Sasong, C. (2013). Effect of Corporate Entrepreneurship, Intellectual Capital and Members Collaboration Toward Performance of Community Enterprises on Northern Region 1 in Thailand. FEU Academic Journal, 10(4), 145-160.

World Health Organization Expert Committee. (2013). CBR Guidelines of World Health Organization Expert Committee in Thai (Community Based Rehabilitation) (pp. 1-70). Bangkok: Premium Express.