การสร้างสรรค์รายการเพลงบนยูทูบ: กรณีศึกษาบริบททางวัฒนธรรมดิจิทัล ในการเปิดรับชมรายการเพลงของผู้ชมในประเทศไทย

Main Article Content

อมรเทพ สกุณา
รัฐพล ไชยรัตน์

บทคัดย่อ

การสร้างสรรค์รายการเพลงบนยูทูบ: กรณีศึกษาบริบททางวัฒนธรรมดิจิทัล ในการเปิดรับชมรายการเพลงของผู้ชมในประเทศไทย 1) เพื่อทำความเข้าใจบริบทของผู้รับชมยูทูบในประเทศไทยผ่านแนวคิด “การสื่อสารเพลง” และ “การสร้างสรรค์รายการ” 2) เพื่อทำความเข้าใจบริบททางวัฒนธรรมดิจิทัลในการเปิดรับชมรายการเพลงบนยูทูบของผู้ชมในประเทศไทย จากการศึกษาพบว่า “การสื่อสารเพลง”มีองค์ประกอบของความต่อเนื่องของการนำเสนอความหลากหลายมิติ ใช้ความเป็นรูปธรรมการตีความแบบสองชั้นผ่านทางการศึกษาเนื้อเพลงและดนตรี ในส่วนของ “การสร้างสรรค์รายการ” มีองค์ประกอบของการนำเสนอผ่านแกนของรายการ โดยใช้เนื้อหาของรายการมาสร้างความน่าสนใจและดึงดูดผู้รับชมอย่างต่อเนื่อง รายการเพลงบนยูทูบให้ความสำคัญในการนำเสนอเนื้อหาที่มีจุดเด่นและดึงความสนใจให้เป็นที่น่าจดจำด้วยบริบททาง “วัฒนธรรมดิจิทัล” ที่เป็นลักษณะเฉพาะของรายการนั้น ๆ โดยเป็นสิ่งที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ชมที่มีการเปลี่ยนผ่านของการรับชมรายการเพลงจากช่องทางทั่วไปสู่การรับชมยูทูบ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research article)

References

Aslam, S. (2020). YouTube by the Numbers: Stats, Demographics & Fun Facts. Retrieved April 27, 2020 from https://www.omnicoreagency.com/youtube-statistics/.

Berg, F. (2019). The Highest-Paid YouTube Stars of 2019: The Kids Are Killing It. Retrieved April 27, 2020 from https://www.forbes.com/sites/maddieberg/2019/12/18/the-highest-paid-youtube-stars-of-2019-the-kids-are-killing-it.

Chinkongamnart, A. (2017). FACTORS AFFECTING PEOPLE TO BECOME OBSESSIVEFOLLOWERS OF THE MASK SINGER. Independence Research Thammasat University.

Crick. (2016). Consumer Behavior of Youtube. Retrieved January 1, 2017 from http://marketingdawn.com/consumer-behavior-of-Youtube/

Danny. (2016). Youtube: Consumer Electronics Videos. Retrieved January 1, 2017 from http://tubularinsights.com/consumer-electronics-Youtube/

Gordon, A.D. (2005). Communication Theories, Missiology and Music. Tutorial.

Hargreaves, D. J., MacDonald, R., and Miell, D. (2005). musicians present their collaborative musical practice. Musicae Scientiae, 10(1), 59–83.

Ian, C. (2014). Music and communication in music psychology. Psychology of Music, 42(6), 809-819.

Inskip, C., MacFarlane, A., and Rafferty, P. M. (2008). Meaning, Communication, Music: Towards a Revised Communication Model. Journal of Documentation 64(5):687-706.

Karnjanakorn, K.. (2015). YouTube Thailand celebrates 1 year anniversary with a world-class number statistics. Retrieved January 1, 2020 from https://forbesthailand.com/news/it/youtube-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%

B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A-1-%E0%B8%9B.html.

Keil, C. and Fled, S. F. (1994). Music Grooves: Essays and Dialogues. Chicago and London: University of Chicago press.

Kruger, M. and Saayman, M. (2015). Attendance at the U2 concert – is it a case of 'this is a man's world'?. Event management 19(1): 15–32.

Lertjunyarak, O. (1996). Television Production Process. Educational Technology Center.

Paul, M. (2016). Music Consumer Insight Report 2016. Ipsos Connect.

Piamsuthanont, M.. (2013). YouTube listening behavior of Generation X and Generation Y. Independence Research Thammasat University.

Poepesl, M. (2018). MEDIA, SOCIETY, CULTURE AND YOU. Retrieved April 27, 2020 from https://press.rebus.community/mscy/chapter/chapter-2-digital-culture/.

Snyder, M. K. (2007). The Digital Culture and “Peda-Socio” Transformation. International Journal of Media, Technology and Lifelong learning 3(1): 1-15.

Supsinwiwat, A. and Setthajit, R.. (2019). A Communication model of music videos on Youtube with 100 million views phenomenon. The journal of social communication innovation, 7(2): 194-204.

Teerasil, S. (1988). Television program production. Pimluck, Bangkok: Rungsil publishing.

Uzelac, A. (2008). Digital Culture: The Changing Dynamics. Zagreb: IMO.

Whannel, G. (1992). Fields in vision: Television sport and cultural transformation. London: Routledge.

Wongphatthanon, N. (2012). The creation of musical drama for youth from literature on "The Ugly Duckling" by Hans Christian Andersen and Buddhism. Thesis Chulalongkorn University, Bankkok.

WP. (2019). Opening the Timeline "10 points to change the Thai music industry for over 45 years" analyzed through songs - famous artists of each era. Retrieved January 1, 2017 from https://www.youtube.com/watch?v=ZZkgmYKNfNI