เผยแพร่แล้ว: 2023-05-17

การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเอกชนที่ดีในต่างประเทศ

ลภัสรดา จิตวารินทร์, อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล, อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล, สุวิมล อุไกรษา, สุวิมล แสนเวียงจันทร์, พรปวีณ์ อุไรสวัสดิ์, ประพิมพ์พรรณ สุวรรณกูฏ, สุปราณี มอญดะ, สายรุ้ง ใจอิ่ม, ยุรฉัตร ชื่นม่วง, สิทธิพร กล้าแข็ง, ชาตรี ลุนดำ

101 - 126

เรื่องเล่าจากยอดภูเขาน้ำแข็ง

ชมภูนุช ฉัตรนภารัตน์

171 - 178