กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy