การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเอกชนที่ดีในต่างประเทศ

Main Article Content

ลภัสรดา จิตวารินทร์
อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล
อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล
สุวิมล อุไกรษา
สุวิมล แสนเวียงจันทร์
พรปวีณ์ อุไรสวัสดิ์
ประพิมพ์พรรณ สุวรรณกูฏ
สุปราณี มอญดะ
สายรุ้ง ใจอิ่ม
ยุรฉัตร ชื่นม่วง
สิทธิพร กล้าแข็ง
ชาตรี ลุนดำ

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์การบริหารจัดการที่ดีของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยภาคเอกชนต่างประเทศจาก 4 ทวีป ได้แก่ 1) ทวีปเอเชีย: ศึกษาจากประเทศสิงคโปร์ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ 2) เขตโอเชียเนีย: ศึกษาจากประเทศนิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย 3) ทวีปยุโรป: ศึกษาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ฟินแลนด์ และสหราชอาณาจักร 4) ทวีปอเมริกาเหนือ: ศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา โดยใช้แหล่งข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจากหนังสือ วารสาร บทความวิจัย บทความวิชาการ นโยบาย ในรูปแบบสิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพ์ออนไลน์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004 - 2021 รวมทั้งสิ้น 72 เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการสังเคราะห์ครั้งนี้ ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลที่ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนการวิเคราะห์เนื้อหา การสังเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลการศึกษา พบว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเอกชนในต่างประเทศมีการบริหารจัดการที่ดีร่วมกันอยู่ 15 ประการ ได้แก่ 1) การบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ 2) การบริหารจัดการหลักสูตรอย่างเป็นระบบ 3) การบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 4) การบริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ 5) การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย 6) การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ 7) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 8) การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 9) การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูและสุขภาพ 10) การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร 11) การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี 12) การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป 13) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 14) การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และ 15) การจัดการความรู้ภายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมกิจการเด็กและเยาวชน. (2563). มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ. (พิมพ์ครั้งที่ 2). พริกหวานกราฟฟิค.

เบญญาภา สิทธิวงศ์ และชูชีพ พุทธประเสริฐ. (2561). แนวปฏิบัติตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเอกชนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, 14(1), 133-142.

ลัลน์ลลิต อริยพยัคฆ์ และอุทัย ปริญญาสุทธินันท์. (2560). การจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเอกชนตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ กรณีศึกษาอุ่นไอรักเนอสเซอรี่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 36(6), 181-191.

วรากรณ์ สามโกเศศ, ไพฑูรย์ สินลารัตน์, นงราม เศรษฐพานิช, ศิริพร แย้มนิล, วลัยพร ศิริภิรมย์, พิณสุดา สิริธรังสี และสุมาลี เภตรานุวัฒน์. (2553). ข้อเสนอทางเลือกระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับสุขภาวะคนไทย. ภาพพิมพ์.

วรินทร วูวงศ์. (2559). การศึกษาปฐมวัยของญี่ปุ่น. วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา, 6(2), 84-95.

สมศรี เณรจาที และวัชรี ชูชาติ. (2560). รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21. วารสารบริหารการศึกษา มศว., 14(27), 10-20.

สิริกร มณีรินทร์. (2562). การปฏิรูปปฐมวัยในสิงคโปร์. วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย, 1(1), 102-106.

สุริยเดว ทรีปาตี. (2557). คุณภาพปฐมวัย คุณภาพประเทศ. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560). แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579. http://backoffice.onec.go.th/uploaded/Outstand/2017-EdPlan60-79.pdf

สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา. (2563). รายงานการศึกษา รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยของไทยและต่างประเทศ กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์. บริษัท พริกหวาน จำกัด.

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (2561). การจัดการศึกษาปฐมวัยของสาธารณรัฐฟินแลนด์. https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=53689&filename=index#:~:text=ปัจจุบันการศึกษาปฐมวัย,สาธารณรัฐฟินแลนด์

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (2562). การจัดการศึกษาปฐมวัยสาธารณรัฐเกาหลี. https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=58608&filename=index

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2563). รายงานฉบับสมบูรณ์ การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยปี พ.ศ. 2562. http://www.nso.go.th/ sites/2014/DocLib13/ด้านสังคม/สาขาประชากร/สถานการณ์เด็กและสตรี/2562/MICS6_report_071063.pdf

Australian Institute for Teaching and School Leadership. (2018). Australian professional standards for teachers. https://www.aitsl.edu.au/docs/default-source/national-policy-framework/australian-professional-standards-for-teachers.pdf

Australian Institute of Health & Welfare. (2020). Australia's children. https://www.aihw.gov.au/reports/children-youth/australias-children/contents/education/child-learning-and-development

Bakker, N. (2007). Child guidance and mental health in the Netherlands. International Journal of the History of Education, 42(6), 769-791.

Ball, J. (2010). Culture and early childhood education. https://www.child-encyclopedia.com/culture/according-experts/culture-and-early-childhood-education

Bolstad, R. (2004). The role and potential of ICT in early childhood education: A review of New Zealand and international literature. https://www.nzcer.org.nz/system/files/ictinecefinal.pdf

Bull, R., Bautista, A., Salleh, H., & Karuppiah, N. (2018). A Careful Balancing Act: Evolving and harmonizing hybrid system of ECEC in Singapore. In S. L. Kagan (Eds.), The early advantage: Early childhood systems that lead by example (pp.155-181). Teachers College Press.

Child Care Human Resources Sector Council. (2013). Occupational standards for childcare administrators. https://www.ccsc-cssge.ca/sites/default/files/uploads/Projects-Pubs-Docs/EN%20Pub%20Chart/OS_Admin_Web(final).pdf

Childcare Resource and Research Service Unit. (2021). Early childhood education and care in Canada 2019 Summary and analysis of key findings. https://childcarecanada.org/sites/default/files/ECEC2019-Summary-Analysis.pdf

Children’s Health Policy Centre. (2023). Children’s health policy center. https://childhealthpolicy.ca/

Chung, K., & Kim, M. (2018). The impact of psychological empowerment and organizational culture on the early childhood teacher–parent partnerships in South Korea. Children & Schools, 40(3), 145–154.

Chung, K., Kim, B., Park, S., Lee, Y., & Bang, H. (2007). A Study on the characteristics of teachers' professionalism in Korea. https://www.kedi.re.kr/eng/kedi/cmmn/file/fileDown.do?menuNo=200014&atchFileId=FILE_000000000002505&fileSn=1&bbsId=

Council of Ministers of Education. (2021). Transitions in Canada: From early childhood education and care to primary education. https://www.cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/418/Transitions_in_Canada_ From_Early_Childhood_Education_and_Care_EN.pdf

Croner, I. (2021). Managing transitions in early years provisions. https://app.croneri.co.uk/feature-articles/managing-transitions-early-years-provisions

Department of Education. (2018). Early education and childcare: Statutory guidance for local authorities. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/718179/Early_education_and_childcare-statutory_guidance.pdf

Early Childhood Development Agency. (2020). Guide to setting up an early childhood development center. https://www.ecda.gov.sg/Documents/Resources/Guide%20to%20Setting%20up%20ECDC.pdf

Early Childhood Development Agency. (2021). Further tightening of safe management measures in preschools and early intervention centers to minimize transmission. https://www.ecda.gov.sg/PressReleases/Pages/Further-Tightening-of-Safe-Management-Measures-in-Preschools-and-Early-Intervention-Centres-to-Minimise-Transmission.aspx

Early Childhood Development Agency. (n.d.). Core values. https://www.ecda.gov.sg/sparkinfo/Pages/CoreValues.aspx

Education Counts. (2021). Professional development in early childhood settings: Best evidence synthesis iteration (BES) publications. https://www.educationcounts.govt.nz/publications/series/2515/5955

ECDA. (2012). Infection control guidelines for schools and childcare centers. https://www.ecda.gov.sg/Documents/Resources/Infection_Control_Guidelines_for_Schools_and_Childcare_Centres_(2012).pdf

Education Finland. (n.d.). Early childhood education and care. https://www.education-finland.fi/what-we-offer/early-childhood-education-and-care

European Commission. (2020). United Kingdom – England: Early childhood education and care. https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/early-childhood-education-and-care-93_en

Fukkink, R. (2017). Social inclusion in Dutch early childhood education and care. Erasmus.

Government information for entrepreneurs. (n.d.). Childcare health and safety. https://business.gov.nl/sector-specific/childcare/childcare-health-and-safety/

Government of Canada. (2013). School health. https://www.canada.ca/en/public-health/services/health-promotion/childhood-adolescence/programs-initiatives/school-health.html

Government of Canada. (2021). About early learning and childcare. https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/early-learning-child-care.html

Government of Netherlands. (n.d.). Ministry of Education, Culture and Science. https://www.government.nl/ministries/ministry-of-education-culture-and-science

GOV.UK. (n.d.). Early years foundation stage. https://www.gov.uk/early-years-foundation-stage

Guo, K., & Kuramochi, K. (2019). Exploring kyoiku: Children’s educational experiences in Japanese kindergartens. Issues in Educational Research, 29(1), 89-105.

Health Navigator New Zealand. (2021). Mental health for kids. https://www.healthnavigator.org.nz/healthy-living/m/mental-health-for-kids/

Heckman, J. J. (2012). Invest in early childhood development: Reduce deficits, strengthen the economy. The Heckman Equation Project. https://heckmanequation.org/resource/invest-inearly-childhood-development-reduce-deficits-strengthen-the-economy

Holland Public School. (2021). Emergency response. https://www.hollandpublicschools.org/the-district/facilities-and-maintenance/emergency-response/

Iguchi, Y. (2014). Education in Japan (86-105). In White, J. and Brown, M.A. (Eds.). Exploring childhood in a comparative context: An introductory guide for students. Rutledge.

Infant and Early Childhood Mental Health Consultation. (n.d.). Crosswalk of early childhood mental health services. https://www.samhsa.gov/sites/default/files/programs_campaigns/IECMHC/crosswalk-early-childhood-mental-health-services.pdf

Infofinland. (2020). Preschool education. https://www.infofinland.fi/en/living-in-finland/education/child-education/preschool-education

Institute of Mental Health. (2015). Preschool emotional and social wellbeing: A psychiatrist’s view. https://www.ecda.gov.sg/growatbeanstalk/Documents/ECCC%202015/ECCC2015%20Plenary%20slides/Dr%20Daniel%20Fung%20ECCC2015%20plenary.pdf

Jens, C. (2019). A four-part journey to changing culture at your childcare center. https://blog.himama.com/culture-in-child-care/

Lien Foundation. (2013). Circle of care. http://circleofcare.sg/v2/wp-content/uploads/2020/06/fc9ca510e8de906e7c1b0e5c1ec83030.pdf

McCullough, G., Oliver, G., Symonds, J., & Brown, M. (2004). Knowledge management: A New Zealand survey into current practices. The Open Polytechnic of New Zealand.

McFarlane, A. (2015). Exploring the organizational cultures of early childhood centers. Master dissertation, Macquarie University. https://www.researchgate.net/publication/334114345

McKenney, S., Letschert, J., & Kloprogge, J. (n.d.). Early childhood education in the Netherlands: The first steps. https://ris.utwente.nl/ws/files/5580352/McKenney07early.pdf

Ministry of Community Development, Youth and Sports. (2013). Early years development framework for childcare centers. Words Worth Media.

Ministry of Education. (2015). Licensing criteria for center-based ECE services. https://www.education.govt.nz/early-childhood/licensing-and- regulations/the-regulatory-framework-for-ece/licensing-criteria/centre-based-ece-services/health-and-safety/hazards-and-outings/hs12-hazard-management/

Ministry of Education. (2017). Te Whāriki: Early childhood curriculum. New Zealand.

Ministry of Education. (2020). Transitioning children with learning support needs. https://www.education.govt.nz/early-childhood/teaching-and-learning/transitions-in-early-learning/transitioning-children-with-learning-support-needs-from-early-learning-into-school/

Ministry of Education. (2021). Licensing criteria for center-based ECE services. https://www.education.govt.nz/early-childhood/licensing-and-regulations/the-regulatory-framework-for-ece/licensing-criteria/centre-based-ece-services/health-and-safety/

Ministry of Education. (n.d.). Information sharing and building learning partnerships: Having conversations with young people and their whānau about their learning and progress. https://nzcurriculum.tki.org.nz/Strengthening-local-curriculum/Leading-local-curriculum-guide-series/Information-sharing-and-learning-partnerships

Ministry of Education and Culture. (2017). Finnish country note on transitions in ECEC: Review of policies and practices for transitions from early childhood education and care to primary education. https://www.oecd.org/education/school/SS5-country-background-report-finland.pdf

Ministry of Education and Culture. (2020). Pre-primary education. https://minedu.fi/en/pre-primary-education1

Ministry of Education, Science, and Technology. (2007). The kindergarten curriculum of the Republic of Korea. http://ncm.gu.se/media/kursplaner/andralander/koreaforskola.pd

Ministry of Health. (2019). Childhood development screening. https://www.moh.gov.sg/resources-statistics/childhood-developmental-screening

Ministry of Social and Family Development. (2021). Further tightening of safe management measures in preschools and early intervention centers to minimize transmission. https://www.msf.gov.sg/media-room/Pages/Further-Tightening-of-Safe-Management-Measures-in-Preschools-and-Early-Intervention-Centres-to-Minimise-Transmission.aspx

Moritz, C. (2018). Teaching kindergarten in Japan: The most valuable skills to master. https://www.liveworkplayjapan.com/teaching-kindergarten-in-japan-the-most-valuable-skills-to-master/

Mountain, J., & Jackson, M. (2018). Risk-taking and resilience: Lessons from the design, use and management of Japanese schoolyards. https://www.plloutdoors.org.uk/single-post/rrjapan1

Musikaphan, W., & Songsiri, N. (2019). How can mental health develop through early childhood learning activities in Japan? Journal of Public Health and Development, 17(1), 61-73.

Na, J., & Moon, M. (n.d.). Early childhood education and care policies in the Public of Korea. OECD.

National Research Council. (1998). Preventing reading difficulties in young children. The National Academies Press.

National Board for Professional Teaching Standards. (2016). Early childhood generalist standards for teachers of students ages 3-8. https://www.nbpts.org/wp-content/uploads/2017/07/EC-GEN.pdf

OECD. (2004). OECD country note: Early childhood education and care policy in the Republic of Korea. https://www.oecd.org/korea/33689774.pdf

OECD. (2016). Starting strong IV early childhood education and care data country note: Finland. https://www.oecd.org/education/school/ECECDCN-Finland.pdf

OECD. (2017). Starting strong V: Transition from early childhood education and care to primary school. OECD.

Plan International. (2013). Early childhood care and development in emergencies: A program guide. https://resourcecentre.savethechildren.net/node/7623/pdf/eccdine-prog-guide-english.pdf

Qualifications and Curriculum Development Agency. (2009). Learning, playing, and interacting: Good practice in the early years foundation stage. Department for Children, Schools and families.

Research Center for Child and Adolescent Development and Education. (n.d.). Early Childhood Education Handbook: 1 framework and mechanisms of early childhood education in Japan. Ochanomizu University.

Rijpstra, J., Vries, S. D., Slinger, J., & L’Hoir, M. (2020). physical education on the move in the Netherlands. Child Health Netherlands. Meyer & Meyer Verlag.

Rural Health Information Hub. (2021). Overview of early childhood health promotion. https://www.ruralhealthinfo.org/toolkits/child-health/1/overview

Savolainen, O., Sormunen, M., Bykachev, K., Karppi, J., Kumpulainen, K., & Turunen, H. (2020). Finnish professionals’ views of the current mental health services and multiprofessional collaboration in children’s mental health promotion. International Journal of Mental Health, 50(1), 195-217. https://doi.org/10.1080/00207411.2020.1848235

Scheerens, J., Ehren, M., Sleegers, P., & Leeuw, R. D. (2012). OECD Review on evaluation and assessment frameworks for improving school outcomes: Country background report for the Netherlands. Ministry of Education, The Hague, the Netherlands.

Silvasti, T., & Tikka, V. (2013). Finland workshop report home emergency preparedness. Assessment of the impact of global drivers of change on Europe's food and nutrition security. https://cordis.europa.eu/project/id/613532/reporting

Slot, P. L. (2014). Early childhood education and care in the Netherlands: Quality, curriculum, and relations child development. Ridderprint B.V.

Sukor, S. S., & Ali, Z. (2021). An overview of knowledge management in early childhood education for sustainable education. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1092/1/012010/pdf

Suwalska, A. (2018). Culture of teaching in Finnish schools in context of educational change. Polish Journal of Educational Studies, 71(1), 112-122.

Taguma, M., Litjens, I., & Makowiecki, K. (2012). Quality matters in early childhood education and care: Japan. OECD.

Tay-Lim, J., & Lim, L. (2019). Early years transitions: Building bridges for children. National Institute of Education.

Uhm, D., & Oh, H. S. (2017). Disaster preparedness of childcare teachers: A cross-sectional study in South Korea. Disaster Medicine and Public Health Preparedness, 12(3), 321-328.

U.S. Department of Education. (n.d.). Overview and mission statement. https://www2.ed.gov/about/landing.jhtml

Wasserman, J. (2015). Corporate kindergarten: How a Montessori mindset can transform your business. https://www.forbes.com/sites/johnkotter/2015/12/16/corporate-kindergarten-how-a-montessori-mindset-can-transform-your-business/?sh=52b752a56c19

Yoo, S. J., & Huang, W.-H. D. (2013). Employees’ acceptance of knowledge management systems and its impact on creating learning organizations. Knowledge Management & E-Learning, 5(4), 434–454.