เผยแพร่แล้ว: 2012-01-01

สมการพยากรณ์ผลตอบแทนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

นพพล นันทเศรษฐ์พงศ์, ปิยศักดิ์ มานะสันต์, กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์, พรพรรณ วีระปรียากูร

130-150