บทบรรณาธิการ

วารสารบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ดำเนินการมาถึง ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ทีมบรรณาธิการยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้วารสารมีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติต่อไปที่จะเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้จากการวิจัยของผู้วิจัยในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ วารสารฉบับนี้ ได้นำเสนอบทความทั้งสิ้นจำนวน 8 เรื่อง โดยบทความมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับผลการศึกษา ที่เกี่ยวปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และ ปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นหลักซึ่งได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน  การตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า การตัดสินใจเลือกพักโรงแรม การเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมกัญชา การใช้คลินิกทันตกรรม การซื้อสบู่อาบน้ำชนิดก้อน และการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อ การใช้การใช้บริการรถไฟฟ้า

กองบรรณาธิการวารสาร ขอขอบคุณผู้เขียนบทความทุกบทความ ที่ให้ความไว้วางใจในการส่งบทความทั้ง 8 บทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาเสียสละเวลาตรวจสอบบทความ และ ให้คำแนะนำที่เป้นประโยชน์อย่างสูงยิ่ง ท้ายที่สุด ขอขอบคุณ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานจัดทำวารสารจนเกิดความสำเร็จ มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดมา

รองศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร สาวม่วง

บรรณาธิการ

 

Published: 2022-06-24

Economic Factors Affecting the Decision to Use the Electric Mass Transit Railway System of Bangkok Mass Transit System Public Company Limited (BTSC) in Bangkok

Panita Powlinjong, Kantima Pakpoomchon, Chischeep Burirak, Parichat Neakun, Wannapa Suwannachart, Saranya Aimpong, Dr. Tanes Tachasaen

13-27

Analysis of Economic Factors Affecting Bitcoin Price

Kodchakorn Sangtong, Jirasin Laorungroj, Jeerasith Pusawat, Duttakorn Yodnakonjong

42-56

Marketing Factors Related to Purchasing Behaviors of Bar Soaps Consumers in Central Region of Thailand

Na-Hathai Uengcharounsook; Associate Professor Katanyu Hiransomboon

109 - 119